Brukerveiledning for sameie og borettslag: Inntekter

INNTEKTER arkfanen dreier seg om innbetalingene fra deltakerne/eierne til dekning av felleskostnader. Det er kun i denne arkfanen du skal registrere disse innbetalingene.

Arkfanen består av to deler. Skjermbildet (ovenfor) viser summering av registrerte innbetalinger spesifisert pr. konto/eier. Det grå feltet under viser en spesifikasjon av motposten til disse innbetalingene, som i de fleste tilfeller vil være bank.

Tallene fremkommer basert på det som registreres nede i denne arkfanen.

Kontonavn hentes fra registrering av eiere i OVERSIKT-arkfanen, derfor må også eventuelle endringer gjøres der. Ut fra tallene som ble lagt inn under årlig beløp i oversiktsbildet får vi kolonnen som heter «budsjett», som i dette tilfellet betyr forventede innbetalinger i løpet av året.

Summen av registreringene i denne arkfanen vil vise helt til høyre under «registrert».

Ut fra disse opplysningene regner regnearket også ut hvor mye som er «gjenstående» å betale. Dersom du fakturerer disse inntektene, viser kolonnen hvor mye som er gjenstående å fakturere.

Kontroll og spesifikasjon av fordringer

Under summeringen av inntekter finner du et grått felt som viser hvilken type inntekter det er snakk om. Det kan være kundefordringer (faktura), kontantsalg (kasse) eller bank. Dette feltet har også spesifisert skyldig mva basert på registreringene som er gjort. Feltet fungerer som en kontrollmekanisme for å se at det blir registrert like mye fordringer som det blir registrert inntekter, kontrollsum skal være 0, og hver enkelt arkfane har en kontrollsum lik denne, som er oppsummert i OVERSIKT-arkfanen.

Registrering av innbetalinger

Du scroller deg litt ned i arkfanen for å registrere innbetalingene og det er her den faktiske regnskapsjobben begynner.

Hvert enkelt salg har et eget bilagsnummer som starter med 1 og deretter går løpende oppover. Du kan endre første nummer til noe annet dersom du ønsker det, og resten vil følge automatisk. Når du registrerer innbetalingene trenger du en bilagsdato, tekst/navn, konto, faktura og beløp.

Valg av inntektskonto gjøres ut fra oppstillingen ovenfor og kontoene som du finner øverst i arkfanen.

Nødvendige opplysninger

Når du registrerer salget ditt trenger du følgende opplysninger:

  • bilagsdato
  • kundenavn/tekst
  • TYPE
  • konto
  • beløp

Inntektskonto velges  fra kontoene øverst i arkfanen, og husk at du må velge en av de kontoen som står der, hvis ikke blir ikke registreringen summert noe sted, og du vil få en feilsummering.

Ulike typer innbetalinger

Du velger mellom tre ulike TYPER salg, valgene er «Faktura», «Kontant» eller «Bank», og det er disse valgene som styrer hvilken konto salget registreres mot i balansen:

  • Velger du bank, vil salget registreres inn på konto 1920 – Bank (mest aktuell)
  • Velger du faktura vil salget registreres som en kundefordring på konto 1500 – Kundefordringer.
  • Velger du kontant vil salget registreres inn på konto 1900 – Kasse.

Her vil det ofte være gjentakende posteringer. For eksempel kan det være at alle betaler samme beløp den samme datoen i hver måned. Da kan du spare tid ved å bruke «klipp-og-lim» og bare endre på datoen. 

Eksempelregistreringer

Du ser av eksempelregistreringene i regnearket at jeg har laget de fleste som vanlige bankregistreringer, siden jeg tror dette er mest aktuelt for et sameie. Disse registreringene er naturligvis bare ment som eksempler slik at jeg kan se at regnearket går i «null» og slik at dere som bruker det kan se konkrete eksempler på hvordan det brukes.

De ulike testposteringene viser et eksempel for hvert type salg, slik at du skal se hvordan det henger sammen. Testposteringen skal slettes før du starter på ditt eget regnskap.