Satser merverdiavgift og særavgifter 2021

Satser merverdiavgift og avgifter 2021 er hentet fra Finansdepartementet.

Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 3,5 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan skyldes avrundinger av satsene. Oppdatert etter Stortingets vedtak 15. desember 2020.

Avgiftssatser i 2020 og Stortingets vedtak for 2021

Avgiftskategori 2020-regler Vedtak 2021 Endring i pst.
Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien
Generell sats 25 25
Redusert sats 15 15
Lav sats1 12 6 -6 pst.-enheter
Avgift på alkoholholdige drikkevarer
Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. per liter 7,84 8,11 3,4
Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. per liter 5,11 4,76 -6,8
Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter
     0,0 – 0,7 vol.pst
     0,7 – 2,7 vol.pst 3,51 3,27 -6,9
     2,7 – 3,7 vol.pst 13,18 12,28 -6,9
     3,7 – 4,7 vol.pst 22,83 21,27 -6,8
Gjæret alkoholholdig drikk fra 3,7 til og med 4,7 vol.pst, produsert ved små bryggerier varierer varierer
Avgift på tobakksvarer
Sigarer, kr/100 gram 268 277 3,4
Sigaretter, kr/100 stk 268 277 3,4
Røyketobakk, kr/100 gram 268 277 3,4
Snus, kr/100 gram 109 85 -22,0
Skrå, kr/100 gram 109 113 3,7
Sigarettpapir, kr/100 stk. 4,10 4,24 3,4
Engangsavgift på kjøretøy
Personbiler mv. Avgiftsgruppe a2
Egenvekt, kr/kg
     første 500 0 0
     neste 700 kg 25,90 26,81 3,5
     neste 200 kg 64,55 66,81 3,5
     neste 100 kg 201,72 208,78 3,5
     resten 234,60 242,81 3,5
NOX-utslipp, kr per mg/km 74,53 77,14 3,5
CO2-utslipp, kr per g/km
     første 87 g/km 0 0
     neste 31 g/km 773,91 801,00 3,5
     neste 37 g/km 867,25 897,60 3,5
     neste 70 g/km 2 272,56 2 352,10 3,5
     resten 3 625,17 3 752,05 3,5
     fradrag for utslipp under 87 g/km, gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 87 g/km 792,95 820,70 3,5
     fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun -kjøretøy med utslipp under 50 g/km 932,92 965,57 3,5
Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b3
     egenvekt, pst. av personbilavgift 20 20
     NOX-utslipp, pst. av personbilavgift 75 75
CO2-utslipp, kr per g/km
     første 84 g/km 0
     neste 30 g/km 259,52
     neste 36 g/km 290,83
     resten 635,07
     fradrag for utslipp under 84 g/km, gjelder ned til 48 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 84 g/km 250,85
fradrag for utslipp under 48 g/km, gjelder kun -kjøretøy med utslipp under 48 g/km 295,14
Campingbiler. Avgiftsgruppe c4
     pst. av personbilavgift 22 22
Beltebiler. Avgiftsgruppe e
     pst. av verdiavgiftsgrunnlaget 36 36
Motorsykler. Avgiftsgruppe f5
Slagvolumavgift, kr/cm3
     første 500 cm3 0 0
     neste 400 cm3 30,85 31,93 3,5
     resten 72,09 74,61 3,5
CO2-utslipp, kr per g/km
     første 75 g/km 0 0
     neste 60 g/km 686,39 710,41 3,5
     resten 928,10 960,58 3,5
Snøscootere. Avgiftsgruppe g
Egenvekt, kr/kg
     første 100 kg 14,49 15,00 3,5
     neste 100 kg 28,98 29,99 3,5
     resten 57,94 59,97 3,5
Motoreffekt, kr/kW
     første 20 kW 23,27 24,08 3,5
     neste 20 kW 46,56 48,19 3,5
     resten 93,09 96,35 3,5
Slagvolum, kr/cm3
     første 500 cm3 0
     resten 10,55
Minibusser. Avgiftsgruppe j6
     pst. av personbilavgift 40 40
Trafikkforsikringsavgift7, kr/døgn
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter 8,12 8,40 3,4
Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter 9,47 9,80 3,5
Elbiler 0 5,85 ny
Motorsykler 5,65 5,85 3,5
Traktorer, mopeder mv. 1,31 1,36 3,8
Vektårsavgift, kr/år varierer varierer
Omregistreringsavgift varierer varierer
Veibruksavgift på drivstoff
Bensin8, kr/liter 4,91 5,01 2,0
Autodiesel9, kr/liter 3,62 3,58 -1,1
Bioetanol10, kr/liter 2,37 2,45 3,4
Biodiesel11, kr/liter 3,62 3,66 1,1
Naturgass, kr/Sm3 1,02 1,82 78,4
LPG, kr/kg 3,48 4,27 22,7
Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh
Generell sats 16,13 16,69 3,5
Redusert sats 0,505 0,546 8,1
Grunnavgift på mineralolje mv., kr/liter
Mineralolje 1,68 1,74 3,6
Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter 0,212 0,23 8,5
Avgift på smøreolje 2,27 2,35 3,5
CO2-avgift på mineralske produkter
Bensin, kr/liter 1,26 1,37 8,7
Mineralolje, kr/liter
     generell sats 1,45 1,58 9,0
     innenriks kvotepliktig luftfart 1,39 1,51 8,6
     innenriks luftfart 1,39 1,51 8,6
Naturgass, kr/Sm3
     generell sats 1,08 1,17 8,3
     kjemisk reduksjon mv.12 0,29 ny
     kvotepliktige 0,061 0,066 8,2
LPG, kr/kg
     generell sats 1,63 1,77 8,6
     kjemisk reduksjon mv.12 0,44 ny
CO2-avgift i petroleumsvirksomheten
     mineralolje, kr/liter 1,15 1,27 10,4
     naturgass, kr/Sm3 1,15 1,27 10,4
     naturgass som slippes ut til luft, kr/Sm3 7,93 8,76 10,5
Avgift på forbrenning av avfall13kr/tonn CO2 149 ny
Svovelavgift, øre/liter 13,55 14,02 3,5
Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg 74,76 77,38 3,5
Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter 544 591 8,6
Avgift på utslipp av NOx, kr/kg 22,69 23,48 3,5
Avgift på produksjon av fisk, kr/kg 0,40 ny
Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg 21,22 -100,0
Avgift på alkoholfrie drikkevarer, kr/liter
Ferdigvare14 3,51 1,82 -48,1
Konsentrat (sirup)14 21,35 11,05 -48,2
Saft og sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker 1,76 0,91 -48,3
Konsentrat (sirup) basert på frukt, bær eller grønn-saker, uten tilsatt sukker 10,67 5,52 -48,3
Avgift på sukker, kr/kg 8,20 8,49 3,5
Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.
Grunnavgift, engangsemballasje 1,23 1,27 3,3
Miljøavgift
     glass og metall 5,99 6,20 3,5
     plast 3,62 3,75 3,6
     kartong og papp 1,48 1,53 3,4
Flypassasjeravgift15, kr/passasjer
Lav sats
Høy sats
Totalisatoravgift16, pst. av bruttoomsetning
Dokumentavgift, pst. av salgsverdi 2,5 2,5
 1. Den lave merverdiavgiftssatsen er midlertidig redusert fra 12 til 6 pst. i perioden fra 1. april 2020 til og med 30. juni 2021. Fra 1. juli 2021 vil satsen igjen være 12 pst.
 2. Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
 3. Gruppe b: Varebiler klasse 2. I budsjettet for 2021 legges det opp til overgang til WLTP-verdier som grunnlag for CO2-komponenten. I 2020 benyttes NEDC-verdier. Overgangen innebærer at gjeldende CO2-satser for 2020 ikke er direkte sammenlignbare med forslaget for 2021 og satsene for 2020 er derfor ikke gjengitt i tabellen.
 4. Gruppe c: Campingbiler. For campingbiler foreslås det inntil videre å bruke en egen slagvolumkomponent i stedet for CO2-komponenten. Oppgitt andel på 22 pst. av personbilsatsene refererer til satsene i vektkomponenten for personbiler. Ilegges ikke NOX-komponent.
 5. Gruppe f: Motorsykler. Kjøretøy der CO2-utslipp ikke er registrert, ilegges stykkavgift og avgift på motoreffekt i tillegg til avgift på slagvolum.
 6. Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX- komponent.
 7. Avgiften som den enkelte forsikring utløser, beregnes ut fra de avgiftsatser som gjaldt da forsikringen startet å løpe. For forsikringer som er tegnet eller hadde hovedforfall før 1. mars 2020 gjelder 2019-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall fra 1. mars 2020 til 28. februar 2021 gjelder 2020-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall etter 1. mars 2021 gjelder 2021-satser.
 8. Bensin som har et svovelinnhold under 10 ppm.
 9. Diesel som har et svovelinnhold under 10 ppm.
 10. Bioetanol omsatt utenfor omsetningskravet var frem til 1. juli 2020 unntatt veibruksavgift.
 11. Biodiesel omsatt utenfor omsetningskravet var frem til 1. juli 2020 unntatt veibruksavgift.
 12. Trer i kraft fra det tidspunktet departementet bestemmer, men tidligst 1. juli 2021.
 13. Avgiften trer i kraft fra det tidspunktet departementet bestemmer.
 14. Disse satsene gjelder i perioden 1. januar-30. juni 2021. Avgiften på ferdigvare og konsentrat differensieres etter sukkerinnhold fra 1. juli 2021.
 15. Avgiften er midlertidig opphevet i 2020 og 2021.
 16. Avgiften ble midlertidig avviklet i 2020 og gjeninnføres ikke i 2021.

Kilde: Finansdepartementet

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar