Lag din egen forretningsplan

ForretningsplanleggingEn forretningsplan er et dokument som beskriver virksomheten og hvordan du skal utvikle den videre. Her er en komplett skisse til forretningsplan med gode beskrivelser, som du kan bruke for å lage din egen.

Nils Lavik for jithomassen.no

Det finnes mange maler på nettet, og hvor dyptpløyende en slik plan bør være avhenger av kjennetegn ved bedrift, bransje og markedsforhold. Dette er en «ideell» og relativt omfattende plan. Selv om ulike foretak ikke behøver å ta for seg samtlige faser like grundig, bør alle likevel reflektere over dem.

Her er punktene fra vår mal:

1: Forretningsidé og mål
2: Strategisk analyse
3: Produkt
4: Organisering
5: Målgrupper
6: Konkurrenter
7: Distribusjon
8: Markedskommunikasjon
9: Økonomisk analyse
10: SWOT og kritiske suksessfaktorer
11: Justering av forretningsidé og målsettinger. Målhierarkier.
12: Handlings- og fremdriftsplaner
13: Evaluering

1: Forretningsidé og mål

Kort og konsis beskrivelse av hva firmaet skal være, hva vi skal selge til hvem, og hvorfor kundene skal velge oss. Forretningsidéen skal klarlegge rammene virksomheten skal operere innenfor: Én bransje eller flere? Forbrukermarkedet eller bedriftsmarkedet? Varer, tjenester eller begge deler? Salg til verden, Norge, Østlandet eller en bydel? Produsere alt selv, eller kjøpe fra underleverandører? Forretningsidéen bør også si noe generelt om hvem målgruppene er, eksempelvis kundegrupper med høy kjøpekraft eller foreldre med småbarn.

Mål kan være kortsiktige eller langsiktige, vage og generelle eller konkrete og kvantifiserbare.

På dette stadiet bør målformuleringen være av mer generell karakter. Når vi senere i planen vet mer om forutsetningene vi har, må målsettingene bli konkrete, operasjonaliserbare og tidsdefinerte.

2: Strategisk analyse

Dette er vurderinger av overordnede faktorer som kan få stor betydning for oss. F.eks. politisk-juridiske forhold, konkurransekrefter og menneskelige ressurser. For en grundigere gjennomgang, se artikkel om strategisk analyse.

3: Produkt

Beskrivelse av det du skal selge, f.eks. bruksområde, kvalitet og materialvalg. Her kan dessuten produksjonsmetode og andre relevante faktorer i tilvirkningsprosessen tas med. Hvis du selger kompetanse, beskriv denne istedet.

4: Organisering

Praktiske forhold og fysiske fasiliteter: Kontorlokaler, produksjonsanlegg, administrative støttefunksjoner, eventuelle ansatte, nødvendig datautstyr og så videre. Hvis du ikke har etablert foretaket ennå, vil vurdering av selskapsform også komme innunder dette punktet.

5: Målgrupper

Hvem skal du selge til, og hvilke kjøpskriterier har de? Dette handler for det første om segmentering; å dele inn potensiele kundegrupper i underkategorier. For det andre handler det om målgruppedefinisjon – å bestemme seg for hvilke av segmentene man satser på.

6: Konkurrenter

Å identifisere og analysere konkurrentene. Hensikten er å kartlegge konkurranseintensiteten, og dessuten å utnytte svakheter ved dem eller behov i markedet de ikke dekker godt nok. Jo mer du vet om rivalene, jo lettere kan du posisjonere deg – finne din «plass»; dyrke det som skiller deg fra de andre i form av pris, service, produktkvalitet, design, funksjon eller annet.

7: Distribusjon

Hvordan skal du få det du selger ut til kundene? Her vil det være store forskjeller hva relevans angår, siden dette i første rekke gjelder fysiske produkter. Men også andre varekategorier, som apper eller digitale tjenester, har distribusjonsaspekter ved seg, f.eks. plassering for nedlasting.

8: Markedskommunikasjon

Konkretisering av hvordan man skal informere og påvirke målgruppene. Her er det forskjeller fra bedrift til bedrift både når det gjelder kommunikasjonsbehov generelt, samt tilgjengelige ressurser i form av kompetanse og økonomisk handlingsrom.

9: Økonomisk analyse

Prissetting, kostnadsstruktur, budsjett, kapitalbehov, finansiering. På dette punktet i planleggingsdokumentet bør man ha skaffet seg noenlunde oversikt over hva prosjektet vil koste.

Det finnes ulike måter å gripe dette an på, og det vil være store behovsvariasjoner. Produserer man varer, må man f.eks. utarbeide kalkyler der man identifiserer kostnader per produserte enhet.

Det alle må ha, er driftsbudsjett – stipulerte inntekter og kostnader for bestemte perioder.

Denne fasen kan innebære utfordringer for gründere uten bedriftsøkonomisk fagkompetanse, men Altinn og Innovasjon Norge har gode rådgivningstjenester. Fordelen er for det første at disse er gratis, og for det andre at man får situasjonstilpassede råd.

10: SWOT og kritiske suksessfaktorer

SWOT er engelsk forkortelse for styrker, svakheter, trusler og muligheter. Når fasene til nå er beskrevet, kan man utarbeide en kunnskapsbasert og realistisk oversikt over disse. Målet er en oppsummerende virkelighetsbeskrivelse, og er et viktig verktøy i forbindelse med de to kommende fasene. Kritiske suksessfaktorer må defineres, og er absolutte betingelser som må oppfylles for å nå målene.

11: Justering av forretningsidé og målsettinger – målhierarkier

Her er det tid for å skue bakover og revurdere både forretningsidéen og de generelle målene. Det kan nemlig ha kommet frem aspekter som krever endringer, for slik å øke sannsynligheten for å lykkes. Nå har man også bedre forutsetninger for å utarbeide mer konkrete mål.

Et mål om «økt salg i neste kvartal» er for vagt. Å «øke antall solgte enheter av produkt A med 500 på utsalgssted Z sammenlignet med tilsvarende periode i fjor», er langt bedre.

Målhierarki betyr her å ta utgangspunkt i et overordnet mål, for så å splitte det opp i delmål med tidsfrister. For det første blir målene mer oversiktlige og konkrete, og for det andre virker det sterkt motiverende å nå delmål. For det tredje gir dette gode muligheter for å justere underveis, fordi målprosesser alltid vil bære preg av prøving og feiling.

12: Handlings- og fremdriftsplaner

Disse tar utgangspunkt i målene, og bør utarbeides for ulike deler av forretningsvirksomheten. Hvilke områder dette gjelder vil variere fra foretak til foretak, og basert på hvordan målstrukturen er oppbygd. Eksempler kan være

  • produkt- og produktutvikling
  • kompetanse
  • økonomi (f.eks omsetning, markedsandel, driftsresultat)
  • markedsføring og kommunikasjon (f.eks. merkevarekjennskap)
  • finansiering av driften det første året
  • organisasjon, vekst, antall ansatte

13: Evaluering

Forretningsplanlegging er en kontinuerlig prosess. Forutsetninger endrer seg konstant, f.eks. etterspørselsforhold eller konkurransesituasjon. Et nedskrevet dokument som dette blir derfor aldri «ferdig».

 

Bildet er hentet fra Freepik.

 

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar