Avgiftssatser i 2019 og Stortingets vedtak for 2020

Avgiftskategori 2019-regler 2020-regler Endring i pst.
Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien      
Generell sats 25 25
Redusert sats 15 15
Lav sats 12 12
       
Avgift på alkoholholdige drikkevarer      
Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. per liter 7,69 7,84 2,0
Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. per liter 5,01 5,11 2,0
Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter      
a) 0,0–0,7 vol.pst.
b) 0,7–2,7 vol.pst. 3,44 3,51 2,0
c) 2,7–3,7 vol.pst. 12,93 13,18 1,9
d) 3,7–4,7 vol.pst. 22,40 22,83 1,9
Gjæret alkoholholdig drikk over 3,7 til og med 4,7 vol.pst, produsert ved små bryggerier. varierer varierer
       
Avgift på tobakksvarer      
Sigarer, kr/100 gram 263 268 1,9
Sigaretter, kr/100 stk. 263 268 1,9
Røyketobakk, kr/100 gram 263 268 1,9
Snus, kr/100 gram 107 109 1,9
Skrå, kr/100 gram 107 109 1,9
Sigarettpapir, kr/100 stk . 4,02 4,10 2,0
       
Engangsavgift på kjøretøy      
Personbiler mv. Avgiftsgruppe a1      
Egenvekt, kr/kg      
første 500 kg 0 0
neste 700 kg 25,42 25,90 1,9
neste 200 kg 63,35 64,55 1,9
neste 100 kg 197,96 201,72 1,9
resten 230,23 234,60 1,9
NOX-utslipp, kr per mg/km 73,14 74,53 1,9
CO2-utslipp, kr per g/km2      
første 87 g/km 0
neste 31 g/km 773,91
neste 37 g/km 867,25
neste 70 g/km 2 272,56
resten 3 625,17
fradrag for utslipp under 87 g/km, gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 87 g/km 792,95
fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km 932,92
Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b,3      
egenvekt, pst. av personbilavgift 20 20
NOX-utslipp, pst. av personbilavgift 75 75
CO2-utslipp, pst. av personbilavgift varierer varierer
Campingbiler. Avgiftsgruppe c,4      
pst. av personbilavgift 22 22
Beltebiler. Avgiftsgruppe e,      
pst. av verdiavgiftsgrunnlaget 36 36
Motorsykler. Avgiftsgruppe f,5      
Slagvolumavgift, kr/cm3      
første 225 cm3 0 0
neste 675 cm3 30,27 30,85 1,9
resten 70,75 72,09 1,9
CO2-utslipp, kr per g/km      
første 75 g/km 0 0
neste 60 g/km 673,59 686,39 1,9
resten 910,79 928,10 1,9
Snøscootere. Avgiftsgruppe g      
Egenvekt, kr/kg      
første 100 kg 14,22 14,49 1,9
neste 100 kg 28,44 28,98 1,9
resten 56,86 57,94 1,9
Motoreffekt, kr/kW      
første 20 kW 22,84 23,27 1,9
neste 20 kW 45,69 46,56 1,9
resten 91,35 93,09 1,9
Slagvolum, kr/cm3      
første 200 cm3 2,51 2,56 2,0
neste 200 cm3 5,01 5,11 2,0
resten 10,00 10,19 1,9
Minibusser. Avgiftsgruppe j,6      
pst. av personbilavgift 40 40
       
Trafikkforsikringsavgift, kr/døgn7      
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter 7,97 8,12 1,9
Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter 9,29 9,47 1,9
Motorsykler 5,54 5,65 2,0
Traktorer, mopeder mv . 1,29 1,31 1,6
       
Vektårsavgift, kr/år varierer varierer
       
Omregistreringsavgift varierer varierer
       
Veibruksavgift på drivstoff      
Bensin, kr/liter8 5,25 4,91 -6,5
Autodiesel, kr/liter9 3,81 3,62 -5,0
Bioetanol som omfattes av omsetningskravet, kr/liter10 5,25 2,37 -54,9
Biodiesel som omfattes av omsetningskravet, kr/liter11 3,81 3,62 -5,0
Naturgass, kr/Sm3 0 1,02
LPG, kr/kg 2,98 3,48 16,8
       
Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh      
Generell sats 15,83 16,13 1,9
Redusert sats 0,5 0,505 1,0
       
Grunnavgift på mineralolje mv.      
Mineralolje, kr/liter 1,65 1,68 1,8
Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter 0,21 0,212 1,0
       
Avgift på smøreolje, kr/liter 2,23 2,27 1,8
       
CO2-avgift      
Bensin, kr/liter 1,18 1,26 6,8
Mineralolje      
generell sats, kr/liter 1,35 1,45 7,4
innenriks kvotepliktig luftfart, kr/liter 1,30 1,39 6,9
innenriks luftfart, kr/liter 1,30 1,39 6,9
fiske og fangst i nære farvann, kr/liter12 0,29 1,45 400,0
Innenlandsk bruk av gass      
naturgass, kr/Sm3 1,02 1,08 5,9
LPG, kr/kg 1,52 1,63 7,2
redusert sats naturgass, kr/Sm3 0,060 0,061 1,7
Kontinentalsokkelen      
mineralolje, kr/liter 1,08 1,15 6,5
naturgass, kr/Sm3 1,08 1,15 6,5
naturgass som slippes ut til luft, kr/Sm3 7,41 7,93 7,0
       
Svovelavgift, øre/liter 13,30 13,55 1,9
       
Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg 73,37 74,76 1,9
       
Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter 508 544 7,1
       
Avgift på utslipp av NOx, kr/kg 22,27 22,69 1,9
       
Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg 20,82 21,22 1,9
       
Avgift på alkoholfrie drikkevarer      
Ferdigvare, kr/liter 4,82 4,91 1,9
Konsentrat (sirup), kr/liter 29,34 29,90 1,9
Saft og sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter 1,73 1,76 1,7
Konsentrat (sirup) basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter 10,47 10,67 1,9
       
Sukkeravgift, kr/kg 8,05 8,20 1,9
       
Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.      
Grunnavgift, engangsemballasje 1,21 1,23 1,7
Miljøavgift      
a) Glass og metall 5,88 5,99 1,9
b) Plast 3,55 3,62 2,0
c) Kartong og papp 1,45 1,48 2,1
       
Flypassasjeravgift, kr/passasjer      
Lav sats 75 76,5 2,0
Høy sats 200 204 2,0
       
Totalisatoravgift, pst. av bruttoomsetning 3,7 3,33 -10,0
       
Dokumentavgift, pst. av salgsverdi 2,5 2,5

1 Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.

2 I budsjettet for 2020 legges det opp til overgang til WLTP-verdier som grunnlag for CO2-komponenten. I 2019 benyttes NEDC-verdier. Overgangen innebærer at gjeldende CO2-satser for 2019 ikke er direkte sammenlignbare med forslaget for 2020 og satsene for 2019 er derfor ikke gjengitt i tabellen.

3 Gruppe b: Varebiler klasse 2. For varebiler er det lagt opp til overgang til WLTP i 2021. I 2020 vil varebiler avgiftslegges basert på NEDC-verdier. Følgende andeler av personbilsatsene refererer til satsene for bruktimporterte personbiler med utslipp målt etter NEDC: Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe b, nest høyeste trinn er på 25 pst. av avgiften for personbiler og øvrige trinn er på 30 pst. av avgiften for personbiler.

4 Gruppe c: Campingbiler. For campingbiler er det lagt opp til overgang til WLTP i 2021. I 2020 vil campingbiler avgiftslegges basert på NEDC-verdier. Oppgitt andel på 22 pst. av personbilsatsene refererer til satsene for bruktimporterte personbiler med utslipp målt etter NEDC. Ilegges ikke NOX-komponent.

5 Gruppe f: Motorsykler. Kjøretøy der CO2-utslipp ikke er registrert, ilegges stykkavgift og avgift på motoreffekt i tillegg til avgift på slagvolum.

6 Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX– komponent.

7 Avgiften som den enkelte forsikring utløser, beregnes ut fra de avgiftsatser som gjaldt da forsikringen startet å løpe. For forsikringer som er tegnet eller hadde hovedforfall før 1. mars 2019 gjelder 2018-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall fra 1. mars 2019 til 29. februar 2020 gjelder 2019-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall etter 1. mars 2020 gjelder 2020-satser.

8 Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.

9 Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.

10 Bioetanol omsatt utenfor omsetningskravet er frem til og med 30. juni 2020 unntatt veibruksavgift. Fra 1. juli 2020 utvides veibruksavgiften til å omfatte all bioetanol med en sats på 2,37 kroner per liter.

11 Biodiesel omsatt utenfor omsetningskravet er frem til og med 30. juni 2020 unntatt veibruksavgift. Fra 1. juli 2020 utvides veibruksavgiften til å omfatte all biodiesel med en sats på 3,62 kroner per liter.

12 Redusert sats og fritak i CO2-avgiften for fiske og fangst i nære farvann oppheves fra 2020. Det innføres samtidig en kompensasjonsordning for å bidra til og lette omstillingen til næringen.

Kilde: Finansdepartementet.