Satser skatt og lønn 2020

Satser skatt og lønn 2020 er hentet fra Finansdepartmentet.

Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller priser fra 2019 til 2020 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten anslås til 3,6 prosent, konsumprisveksten til 1,9 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 2,8 prosent. Oppdatert etter Stortingets vedtak 13. desember 2019.

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2019 og Stortingets vedtak for 2020

  2019-regler 2020-regler Endring 2019–2020
Skatt på alminnelig inntekt      
Personer1 22 pst. 22 pst.
Bedrifter2 22 pst. 22 pst.
       
Skatt på grunnrentenæringer      
Petroleum (særskatt) 56 pst. 56 pst.
Vannkraft (grunnrenteskatt) 37 pst. 37 pst.
       
Trinnskatt      
Trinn 1      
Innslagspunkt 174 500 kr 180 800 kr 3,6 pst.
Sats 1,9 pst. 1,9 pst.
Trinn 2      
Innslagspunkt 245 650 kr 254 500 kr 3,6 pst.
Sats 4,2 pst. 4,2 pst.
Trinn 3      
Innslagspunkt 617 500 kr 639 750 kr 3,6 pst.
Sats3 13,2 pst. 13,2 pst.
Trinn 4      
Innslagspunkt 964 800 kr 999 550 kr 3,6 pst.
Sats 16,2 pst. 16,2 pst.
       
Trygdeavgift      
Nedre grense for å betale trygdeavgift 54 650 kr 54 650 kr
Opptrappingssats 25 pst. 25 pst.
Sats      
Lønnsinntekt 8,2 pst. 8,2 pst.
Fiske, fangst og barnepass4 8,2 pst. 8,2 pst.
Annen næringsinntekt 11,4 pst. 11,4 pst.
Pensjonsinntekt mv 5,1 pst. 5,1 pst.
       
Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere (kildeskatt) 25 pst. 25 pst.
       
Arbeidsgiveravgift      
Sone I 14,1 pst. 14,1 pst.
Sone Ia5 14,1/10,6 pst. 14,1/10,6 pst.
Sone II 10,6 pst. 10,6 pst.
Sone III 6,4 pst. 6,4 pst.
Sone IV 5,1 pst. 5,1 pst.
Sone IVa 7,9 pst. 7,9 pst.
Sone V 0 pst. 0 pst.
       
Maksimale effektive marginale skattesatser      
Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift 46,4 pst. 46,4 pst.
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift 53,0 pst. 53,0 pst.
Pensjonsinntekt6 43,3 pst. 43,3 pst.
Næringsinntekt7 49,6 pst. 49,6 pst.
Utbytte7 46,7 pst. 46,7 pst.
       
Personfradrag8 56 550 kr 51 300 kr -9,3 pst.
Minstefradrag i lønnsinntekt      
Sats 45 pst. 45 pst.
Nedre grense 4 000 kr 4 000 kr
Øvre grense9 100 800 kr 104 450 kr 3,6 pst.
       
Minstefradrag i pensjonsinntekt      
Sats 31 pst. 31 pst.
Nedre grense 4 000 kr 4 000 kr
Øvre grense 85 050 kr 87 450 kr 2,8 pst.
       
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt10 31 800 kr 31 800 kr
       
Særfradrag for enslige forsørgere 51 804 kr 51 804 kr
       
Særskilt skattefradrag for pensjonister      
Maksimalt beløp 30 000 kr 32 330 kr 7,8 pst.
Nedtrapping, trinn 1      
Innslagspunkt 198 200 kr 204 150 kr 3 pst.
Sats 15,3 pst. 16,7 pst. 1,4 pst. enheter
Nedtrapping, trinn 2      
Innslagspunkt 297 900 kr 306 300 kr 2,8 pst.
Sats 6,0 pst. 6,0 pst.
       
Skattebegrensningsregelen      
Avtrappingssats 55 pst. 55 pst.
Skattefri nettoinntekt      
Enslig 147 450 kr 147 450 kr
Gift 135 550 kr 135 550 kr
Formuestillegget      
Sats 1,5 pst. 1,5 pst.
Enslig 200 000 kr 200 000 kr
Gift 100 000 kr 100 000 kr
       
Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen) 15 500 kr 15 500 kr
       
Sjømannsfradraget      
Sats 30 pst. 30 pst.
Øvre grense 80 000 kr 80 000 kr
       
Fiskerfradraget      
Sats 30 pst. 30 pst.
Øvre grense 150 000 kr 150 000 kr
       
Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.      
Inntektsuavhengig fradrag 63 500 kr 90 000 kr 41,7 pst.
Sats utover inntektsuavhengig fradrag 38 pst. 38 pst.
Maksimalt samlet fradrag 166 400 kr 190 400 kr 14,4 pst.
       
Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning11 40 000 kr 40 000 kr
       
Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid      
Sats per km 1,56/0,76 kr 1,56/0,76 kr
Nedre grense for fradraget 22 700 kr 23 100 kr 1,8 pst.
       
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner 50 000 kr 50 000 kr
       
Maksimal verdi av skattefri rabatt for personalrabatter12 8 000 kr 8 000 kr
       
Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. 3 850 kr 3 850 kr
       
Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)      
Sats for skattefradrag 20 pst. 20 pst.
Maksimalt årlig sparebeløp 25 000 kr 25 000 kr
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen 300 000 kr 300 000 kr
       
Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn      
Øvre grense      
Ett barn 25 000 kr 25 000 kr
Tillegg per barn utover det første 15 000 kr 15 000 kr
       
Formuesskatt13      
Kommune      
Innslagspunkt 1 500 000 kr 1 500 000 kr
Sats 0,7 pst. 0,7 pst.
Stat      
Innslagspunkt 1 500 000 kr 1 500 000 kr
Sats 0,15 pst. 0,15 pst.
Verdsettelsesrabatter14      
Primærbolig 75 pst. 75 pst.
Sekundærbolig (og tilordnet gjeld) 10 pst. 10 pst.
Aksjer og driftsmidler (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld 25 pst. 25 pst.
       
Finansskatt      
Finansskatt på lønn 5 pst. 5 pst.
       
Avskrivningssatser      
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 pst. 30 pst.
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 pst. 20 pst.
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)15 24 (30) pst. 24 (30) pst.
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) 20 pst. 20 pst.
Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.) 14 pst. 14 pst.
Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 pst. 12 pst.
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 5 pst. 5 pst.
Saldogruppe h (bygg og anlegg,

hoteller mv.)16

4 (6/10) pst. 4 (6/10/20) pst. (10/20 pst. enheter)
Saldogruppe i (forretningsbygg) 2 pst. 2 pst.
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) 10 pst. 10 pst.

1 For skattytere i tiltakssonen Troms og Finnmark fylke er satsen på 18,5 pst.

2 Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 pst. både i 2019 og i 2020.

3 For skattytere i tiltakssonen Troms og Finnmark fylke er satsen 11,2 pst. i trinn 3 både i 2019 og i 2020.

4 Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.

5 I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 pst. I 2020 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner.

6 For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 46,6 pst. i 2019 og 48,0 pst. i 2020.

7 Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2020 er selskapsskatten med regjeringens forslag 22 pst. og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,44.

8 Personfradraget lønnsjusteres som normalt, jf. punkt 4.1.4, og reduseres deretter for å finansiere omleggingen av NRK-finansieringen, jf. punkt 3.1.2.

9 Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, det vil si 104 450 kroner for 2020.

10 Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

11 I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det innført en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i denne ordningen er 40 000 kroner. Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15 000 kroner i maksimalt fradrag (samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag ikke kan overstige 40 000 kroner) for de som allerede sparer i ordningen.

12 Maksimal verdi av skattefrie personalrabatter økte fra 7 000 kroner til 8 000 kroner, jf. Prop. 51 S (2018–2019).

13 Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som får skatten fastsatt under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.

14 Verdsettelsesrabattene gjelder for eiendeler eid direkte av formuesskattepliktige.

15 Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 pst., med forhøyet sats på 30 pst. for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.

16 Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst. Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Det foreslås at kostnader til etablering av frukt- og bærfelt, som ikke har kunnet bli avskrevet gjennom levetiden, kan saldoavskrives som anlegg med henholdsvis 10 og 20 pst. per år fra og med 2020.

Kilde: Finansdepartementet.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar