Avgiftssatser i 2018 og Stortingets vedtak for 2019

Avgiftskategori 2018-regler 2019-regler Endring i pst.
Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien
Generell sats 25 25
Redusert sats 15 15
Lav sats 12 12
Avgift på alkoholholdige drikkevarer
Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter 7,58 7,69 1,5
Annen alkoholholdig drikke over 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter 4,94 5,01 1,4
Annen alkoholholdig drikke til og med 4,7 vol.pst., kr/liter
a) 0,0–0,7 vol.pst.
b) 0,7–2,7 vol.pst. 3,39 3,44 1,5
c) 2,7–3,7 vol.pst. 12,74 12,93 1,5
d) 3,7–4,7 vol.pst. 22,07 22,40 1,5
Avgift på tobakkvarer
Sigarer, kr/100 gram 259 263 1,5
Sigaretter, kr/100 stk. 259 263 1,5
Røyketobakk, kr/100 gram 259 263 1,5
Snus, kr/100 gram 105 107 1,9
Skrå, kr/100 gram 105 107 1,9
Sigarettpapir, kr/100 stk 3,96 4,02 1,5
Engangsavgift på kjøretøy
Personbiler mv. Avgiftsgruppe A,1
Egenvekt, kr/kg
første 500 0 0
neste 700 kg 25,04 25,42 1,5
neste 200 kg 62,41 63,35 1,5
neste 100 kg 195,03 197,96 1,5
resten 226,83 230,23 1,5
NOX-utslipp, kr per mg/km 72,06 73,14 1,5
CO2-utslipp, kr per g/km
første 70 g/km 0 0
neste 25 g/km 929,34 943,28 1,5
neste 30 g/km 1041,42 1057,04 1,5
neste 70 g/km 2728,96 2769,89 1,5
resten 3505,00 3557,58 1,5
fradrag for utslipp under 70 g/km, gjelder ned til 40 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 70 g/km 952,20 966,48 1,5
fradrag for utslipp under 40 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 40 g/km 1120,29 1137,09 1,5
Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe B,2
egenvekt, pst. av personbilavgift 20 20
NOX-utslipp, pst. av personbilavgift 75 75
CO2-utslipp, pst. av personbilavgift varierer varierer
Campingbiler. Avgiftsgruppe C3
pst. av personbilavgift 22 22
Beltebiler. Avgiftsgruppe E,
pst. av verdiavgiftsgrunnlaget 36 36
Motorsykler. Avgiftsgruppe F,4
Slagvolumavgift, kr/cm3
første 125 cm3 0 0
neste 775 cm3 34,14 31,53 -7,6
Resten 74,86 73,70 -1,5
CO2-utslipp, kr per g/km
første 75 g/km 0 0
neste 60 g/km (65 g/km i 2018) 640,08 701,66 9,6
Resten 812,80 948,74 16,7
Snøscootere. Avgiftsgruppe G
Egenvekt, kr/kg
første 100 kg 14,01 14,22 1,5
neste 100 kg 28,02 28,44 1,5
resten 56,02 56,86 1,5
Motoreffekt, kr/kW
første 20 kW 22,50 22,84 1,5
neste 20 kW 45,01 45,69 1,5
resten 90,00 91,35 1,5
Slagvolum, kr/cm3
første 200 cm3 2,47 2,51 1,6
neste 200 cm3 4,94 5,01 1,4
resten 9,85 10,00 1,5
Drosje. Avgiftsgruppe H,5
egenvekt, pst. av personbilavgift 40 100 60
NOX-utslipp, pst. av personbilavgift 100 100
CO2-utslipp, pst. av personbilavgift varierer 100
Minibusser. Avgiftsgruppe J,6
pst. av personbilavgift 40 40
Trafikkforsikringsavgift, kr/døgn7
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter 7,85 7,97 1,5
Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter 9,15 9,29 1,5
Motorsykler 5,46 5,54 1,5
Traktorer, mopeder mv 1,27 1,29 1,6
Vektårsavgift, kr/år varierer varierer
Omregistreringsavgift varierer varierer
Veibruksavgift på drivstoff
Bensin, kr/liter8 5,17 5,25 1,5
Autodiesel, kr/liter9 3,75 3,81 1,6
Bioetanol som omfattes av omsetningskravet, kr/liter 5,17 5,25 1,5
Biodiesel som omfattes av omsetningskravet, kr/liter 3,75 3,81 1,6
Naturgass, kr/Sm3 0 0
LPG, kr/kg 2,23 2,98 33,6
Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh
Generell sats 16,58 15,83 -4,5
Redusert sats 0,48 0,50 4,2
Grunnavgift på mineralolje mv.
Mineralolje, kr/liter 1,63 1,65 1,2
Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter 0,20 0,21 5,0
Avgift på smøreolje, kr/liter 2,20 2,23 1,4
CO2-avgift
Bensin, kr/liter 1,16 1,18 1,7
Mineralolje
generell sats, kr/liter 1,33 1,35 1,5
innenriks kvotepliktig luftfart, kr/liter 1,28 1,30 1,6
innenriks luftfart, kr/liter 1,28 1,30 1,6
fiske og fangst i nære farvann, kr/liter 0,29 0,29
Innenlandsk bruk av gass
naturgass, kr/Sm3 1,00 1,02 2,0
LPG, kr/kg 1,50 1,52 1,3
redusert sats naturgass, kr/Sm3 0,057 0,060 5,3
Kontinentalsokkelen
mineralolje, kr/liter 1,06 1,08 1,5
naturgass, kr/Sm3 1,06 1,08 1,5
naturgass som slippes ut til luft, kr/Sm3 7,30 7,41 1,5
Svovelavgift, kr/liter 0,131 0,133 1,5
Avgift på utslipp av NOX, kr/kg 21,94 22,27 1,5
Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg 72,29 73,37 1,5
Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter 500 508 1,6
Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg 36,92 20,82 -43,6
Avgift på alkoholfrie drikkevarer
Ferdigvare, kr/liter 4,75 4,82 1,5
Konsentrat (sirup), kr/liter 28,91 29,34 1,5
Saft og sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter 1,70 1,73 1,8
Konsentrat (sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker), uten tilsatt sukker, kr/liter 10,32 10,47 1,5
Sukkeravgift, kr/kg 7,93 8,05 1,5
Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.
Grunnavgift, engangsemballasje 1,19 1,21 1,7
Miljøavgift
a) Glass og metall 5,79 5,88 1,6
b) Plast 3,50 3,55 1,4
c) Kartong og papp 1,43 1,45 1,4
Flypassasjeravgift, kr/passasjer10 83 84 1,2
Totalisatoravgift, pst. av bruttoomsetning 3,7 3,7
Dokumentavgift, pst. av salgsverdi 2,5 2,5

1) Gruppe A: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
2) Gruppe B: Varebiler klasse 2. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe b, nest høyeste trinn er på 25 pst. av avgiften for personbiler og øvrige trinn er på 30 pst. av avgiften for personbiler.
3) Gruppe C: Campingbiler. Ilegges ikke NOX-komponent.
4) Gruppe F: Motorsykler. Kjøretøy der CO2-utslipp ikke er registrert, ilegges stykkavgift og avgift på motoreffekt i tillegg til avgift på slagvolum.
5) Gruppe H: Drosje og transport av funksjonshemmede. Endring i pst. av personbilavgift er oppgitt i prosentenheter.
6) Gruppe J: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX-komponent.
7) Avgiften som den enkelte forsikring utløser, beregnes ut fra de avgiftsatser som gjaldt da forsikringen startet å løpe. For forsikringer som er tegnet eller hadde hovedforfall før 1. mars 2018, gjelder 2017-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall fra 1. mars 2018, til 28. februar 2019, gjelder 2018-satser. For forsikringer som tegnes eller har 
hovedforfall fra 1. mars 2019 gjelder 2019-satser.
8) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
9) Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
10) Fra den tid departementet bestemmer foreslås en provenynøytral omlegging av avgiften slik at flyreiser ut av Europa får en sats på 200 kroner, mens andre flyreiser får en sats på 75 kroner.

Finansdepartementet.