Satser skatt og lønn 2017

 

Satser skatt og lønn 2017 er hentet fra Finansdepartmentet.

Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2016 til 2017 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten anslås til 2,7 prosent, konsumprisveksten til 2,0 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 1,9 prosent.

2016-
regler
2017-
regler
Endring
2016 – 2017
Skatt på alminnelig inntekt
Personer1 25 pst. 24 pst. -1 pst.enhet
Bedrifter2 25 pst. 24 pst. -1 pst.enhet
Trinnskatt
Trinn 1
Innslagspunkt 159 800 kr 164 100 kr 2,7 pst.
Sats 0,44 pst. 0,93 pst. 0,49pst.enheter
Trinn 2
Innslagspunkt 224 900 kr 230 950 kr 2,7 pst.
Sats 1,7 pst. 2,41 pst. 0,71 pst.enheter
Trinn 3
Innslagspunkt 565 400 kr 580 650 kr 2,7 pst.
Sats3 10,7 pst. 11,52 pst. 0,82 pst.enheter
Trinn 4
Innslagspunkt 909 500 kr 934 050 kr 2,7 pst.
Sats 13,7 pst. 14,52 pst. 0,82 pst.enheter
Trygdeavgift
Nedre grense for å betale trygdeavgift 49 650 kr 54 650 kr 10,1 pst.
Opptrappingssats 25,0 pst. 25,0 pst.
Sats
Lønnsinntekt 8,2 pst. 8,2 pst.
Fiske, fangst og barnepass4 8,2 pst. 8,2 pst.
Annen næringsinntekt 11,4 pst. 11,4 pst.
Pensjonsinntekt mv. 5,1 pst. 5,1 pst.
Arbeidsgiveravgift5
Sone I 14,1 pst. 14,1 pst.
Sone Ia 14,1 pst. 14,1 pst.
Sone II 10,6 pst. 10,6 pst.
Sone III 6,4 pst. 6,4 pst.
Sone IV 5,1 pst. 5,1 pst.
Sone IVa 7,9 pst. 7,9 pst.
Sone V 0,0 pst. 0,0 pst.
Maksimale effektive marginale skattesatser
Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift 46,9 pst. 46,7 pst. -0,2 pst.enheter
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift 53,5 pst. 53,3 pst. -0,2 pst.enheter
Pensjonsinntekt6 43,8 pst. 43,6 pst. -0,2 pst.enheter
Næringsinntekt4 50,1 pst. 49,9 pst. -0,2 pst.enheter
Utbytte7 46,6 pst. 46,6 pst.
Personfradrag
Klasse 1 51 750 kr 53 150 kr 2,7 pst.
Klasse 2 76 250 kr 78 300 kr 2,7 pst.
Minstefradrag i lønnsinntekt
Sats 43,0 pst. 44,0 pst. 1 pst.enhet
Nedre grense 4 000 kr 4 000 kr
Øvre grense8 91 450 kr 94 750 kr 3,6 pst.
Minstefradrag i pensjonsinntekt
Sats 29,0 pst. 29,0 pst.
Nedre grense 4 000 kr 4 000 kr
Øvre grense 73 600 kr 75 000 kr 1,9 pst.
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt9 31 800 kr 31 800 kr
Særfradrag for enslige forsørgere 51 804 kr 51 804 kr
Særskilt skattefradrag for pensjonister
Maksimalt beløp 29 880 kr 29 940 kr 0,2 pst.
Nedtrapping, trinn 1
Innslagspunkt 184 800 kr 188 700 kr 2,1 pst.
Sats 15,3 pst. 15,3 pst.
Nedtrapping, trinn 2
Innslagspunkt 278 950 kr 284 350 kr 1,9 pst.
Sats 6,0 pst. 6,0 pst.
Skattebegrensningsregelen
Avtrappingssats 55,0 pst. 55,0 pst.
Skattefri nettoinntekt
Enslig 139 400 kr 143 150 kr 2,7 pst.
Gift 128 150 kr 131 600 kr 2,7 pst.
Formuestillegget
Sats 1,5 pst. 1,5 pst.
Enslig 200 000 kr 200 000 kr
Gift 100 000 kr 100 000 kr
Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms
Klasse 1 15 500 kr 15 500 kr
Klasse 2 15 500 kr 15 500 kr
Sjømannsfradraget
Sats 30,0 pst. 30,0 pst.
Øvre grense 80 000 kr 80 000 kr
Fiskerfradraget
Sats 30,0 pst. 30,0 pst.
Øvre grense 150 000 kr 150 000 kr
Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.
Inntektsuavhengig fradrag 63 500 kr 63 500 kr
Sats utover inntektsuavhengig fradrag 38,0 pst. 38,0 pst.
Maksimalt samlet fradrag 166 400 kr 166 400 kr
Særfradrag for store sykdomsutgifter10
Nedre grense 9 180 kr 9 180 kr
Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning 15 000 kr 15 000 kr
Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid
Sats per km 1,50/0,70 kr 1,56/0,76 kr 4 pst./8,6 pst.
Nedre grense for fradraget 22 000 kr 22 000 kr
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner 25 000 kr 30 000 kr 20 pst.
Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. 3 850 kr 3 850 kr
Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)
Sats for skattefradrag 20,0 pst. 20,0 pst.
Maksimalt årlig sparebeløp 25 000 kr 25 000 kr
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen 300 000 kr 300 000 kr
Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn
Øvre grense
Ett barn 25 000 kr 25 000 kr
Tillegg per barn utover det første 15 000 kr 15 000 kr
Formuesskatt11
Kommune
Innslagspunkt 1 400 000 kr 1 480 000 kr 5,7 pst.
Sats 0,7 pst. 0,7 pst.
Stat
Innslagspunkt 1 400 000 kr 1 480 000 kr 5,7 pst.
Sats 0,15 pst. 0,15 pst.
Verdsettingsrabatter
Primærbolig 75 pst. 75 pst.
Sekundærbolig12 20 pst. 10 pst. -10 pst.enheter
Næringseiendom13 20 pst. 20 pst.
Aksjer og andre driftsmidler for formuesskattepliktige 10 pst. 10 pst.enheter
Finansskatt på lønn 5 pst. 5 pst.enheter
Avskrivningssatser
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 pst. 30 pst.
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 pst. 20 pst.
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)14 20/22 pst. 24/30 pst. 2/4/10 pst.enheter
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)15 20 (30) pst. 20 pst. -(10) pst.enheter
Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.) 14 pst. 14 pst.
Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 pst. 12 pst.
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 5 pst. 5 pst.
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)16, 17 4 (6/10) pst. 4 (6/10) pst.
Saldogruppe i (forretningsbygg) 2 pst. 2 pst.
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) 10 pst. 10 pst.

1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark reduseres satsen fra 21,5 prosent i 2016 til 20,5 prosent i 2017.
2) Særskatten for petroleumsvirksomhet og grunnrenteskatten for vannkraft økes fra henholdsvis 53 og 33,0 prosent i 2016 til 54 og 34,3 prosent i 2017. Skatten på alminnelig inntekt for finansforetakene videreføres på 2016-nivå.
3) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 8,7 prosent i trinn 3 i 2016 og økes til 9,52 prosent i 2017.
4) Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 prosent trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift.
5) I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 prosent er lik fribeløpet. I 2017 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner. Etter EUs nye retningslinjer for regionalstøtte kan det ikke lenger gis differensiert arbeidsgiveravgift i deler av transportsektoren, energisektoren og finans- og forsikringssektoren. I disse sektorene er det derfor innført en tilsvarende fribeløpsordning som i sone Ia.
6) For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 46,8 prosent.
7) Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2016 er selskapsskatten 25 prosent og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,15. I 2017 er selskapsskatten 24 prosent og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,24.
8) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 94 750 kroner for 2017.
9) Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.
10) Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2016-regler.
11) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.
12) Tabellen viser verdsettingsrabatt for sekundærbolig direkte eid av formuesskattepliktige. Sekundærbolig eid av ikke-børsnoterte selskap gis ikke verdsettingsrabatt fra 2017. Slik eiendom vil indirekte bli omfattet av den nye verdsettingsrabatten på 10 prosent for aksjer og driftsmidler på 10 pst.
13) Tabellen viser den effektive verdisettingsrabatten for næringseiendom. For slike eiendommer eid av formueskattepliktige (personlige skatteytere og stiftelser mv.) tilsvarer dette den formelle rabatten på 20 prosent. For slike eiendommer eid av ikke-børsnoterte selskap tilsvarer dette samlet verdsettingsrabatt når en både tar hensyn til den direkte rabatten i selskapet på 11 prosent og den nye verdsettingsrabatten på 10 prosent for aksjer og driftsmidler.
14) Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c i 2016 er 20 prosent, med forhøyet 22 prosent for lastebiler, vogntog og busser. I 2017 er maksimal avskrivningssats på 24 prosent for alle driftsmidler i saldogruppen. I tillegg gis det fra og med 2017 mulighet til å avskrive elektrisk drevne varebiler med inntil 30 pst.
15) Startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d innebærer i 2016 mulighet til å avskrive driftsmidler i saldogruppe d med 10 prosent ut over ordinær sats i anskaffelsesåret. I 2017 bortfaller startavskrivningene.
16) Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 prosent. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.
17) Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 prosent.

Kilde: Finansdepartementet.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar