Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 1,6 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan skyldes avrundinger av satsene.

Avgiftskategori 2017-regler 2018-regler Endring i pst.
Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien
Generell sats 25 25
Redusert sats 15 15
Lav sats 10 12 21
Avgift på alkoholholdige drikkevarer
Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter 7,46 7,58 1,6
Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter 4,86 4,94 1,6
Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter
a) 0,0 – 0,7 vol.pst
b) 0,7 – 2,7 vol.pst 3,34 3,39 1,5
c) 2,7 – 3,7 vol.pst 12,54 12,74 1,6
d) 3,7 – 4,7 vol.pst 21,72 22,07 1,6
Avgift på tobakksvarer
Sigarer, kr/100 gram 255 259 1,6
Sigaretter, kr/100 stk 255 259 1,6
Røyketobakk, kr/100 gram 255 259 1,6
Snus, kr/100 gram 103 105 1,9
Skrå, kr/100 gram 103 105 1,9
Sigarettpapir, kr/100 stk 3,90 3,96 1,5
Engangsavgift på kjøretøy
Personbiler mv. Avgiftsgruppe a,2
Egenvekt, kr/kg
første 500 (350 kg i 2017) 0 0
neste 700 kg (850 kg i 2017) 26,51 25,04 -5,5
neste 200 kg 66,05 62,41 -5,5
neste 100 kg 206,41 195,03 -5,5
resten 240,06 226,83 -5,5
NOX-utslipp, kr per mg/km 70,93 72,06 1,6
CO2-utslipp, kr per g/km
første 70 g/km (75 g/km i 2017) 0 0
neste 25 g/km 914,70 929,34 1,6
neste 30 g/km 995,49 1 041,42 4,6
neste 70 g/km 2 685,98 2 728,96 1,6
resten 3 449,80 3 505,00 1,6
fradrag for utslipp under 70 g/km (75 g/km i 2017), gjelder ned til 40 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 70 g/km (75 g/km i 2017) 937,20 952,20 1,6
fradrag for utslipp under 40 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 40 g/km 1 102,65 1 120,29 1,6
Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b,3
egenvekt, pst. av personbilavgift 20 20
NOX-utslipp, pst. av personbilavgift 75 75
CO2-utslipp, pst. av personbilavgift varierer varierer
Campingbiler. Avgiftsgruppe c,4
pst. av personbilavgift 22 22
Beltebiler. Avgiftsgruppe e,
pst. av verdiavgiftsgrunnlaget 36 36
Motorsykler. Avgiftsgruppe,5
Slagvolum, kr/cm3
første 125 cm3 0 0
neste 775 cm3 33,60 34,14 1,6
resten 73,68 74,86 1,6
CO2-utslipp, kr per g/km
første 75 g/km 0 0
neste 65 g/km 630 640,08 1,6
resten 800 812,80 1,6
Snøscootere. Avgiftsgruppe g
Egenvekt, kr/kg
første 100 kg 13,79 14,01 1,6
neste 100 kg 27,58 28,02 1,6
resten 55,14 56,02 1,6
Motoreffekt, kr/kW
første 20 kW 22,15 22,50 1,6
neste 20 kW 44,30 45,01 1,6
resten 88,58 90,00 1,6
Slagvolum, kr/cm3
første 200 cm3 2,43 2,47 1,6
neste 200 cm3 4,86 4,94 1,6
resten 9,69 9,85 1,7
Drosje. Avgiftsgruppe h,6
egenvekt, pst. av personbilavgift 40 40
NOX-utslipp, pst. av personbilavgift 100 100
CO2-utslipp, pst. av personbilavgift varierer varierer
Minibusser. Avgiftsgruppe j,7
pst. av personbilavgift 40 40
Årsavgift, kr/år
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter 2 820
Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter 3 290
Motorsykler 1 960
Traktorer, mopeder mv 455
Trafikkforsikringsavgift, kr/døgn8
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter 7,73 7,85 1,6
Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter 9,01 9,15 1,6
Motorsykler 5,37 5,46 1,7
Traktorer, mopeder mv . 1,25 1,27 1,6
Vektårsavgift, kr/år varierer varierer
Omregistreringsavgift varierer varierer
Veibruksavgift på drivstoff
Bensin, kr/liter9 5,19 5,17 -0,4
Autodiesel, kr/liter10 3,80 3,75 -1,3
Bioetanol som omfattes av omsetningskravet, kr/liter 5,19 5,17 -0,4
Biodiesel som omfattes av omsetningskravet, kr/liter 3,80 3,75 -1,3
Naturgass, kr/Sm3 0 0
LPG, kr/kg 1,43 2,23 55,9
Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh
Generell sats 16,32 16,58 1,6
Redusert sats 0,48 0,48 0
Grunnavgift på mineralolje mv.
Mineralolje, kr/liter 1,603 1,63 1,7
Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter 0,147 0,20 36,1
Avgift på smøreolje, kr/liter 2,17 2,20 1,4
CO2-avgift
Bensin, kr/liter 1,04 1,16 11,5
Mineralolje
generell sats, kr/liter 1,20 1,33 10,8
kvotepliktig innenriks luftfart, kr/liter 1,10 1,28 16,4
annen innenriks luftfart, kr/liter 1,10 1,28 16,4
fiske og fangst i nære farvann, kr/liter 0,29 0,29 0
Innenlandsk bruk av gass
naturgass, kr/Sm3 0,90 1,00 11,1
LPG, kr/kg 1,35 1,50 11,1
redusert sats naturgass, kr/Sm3 0,057 0,057 0
Kontinentalsokkelen
mineralolje, kr/liter 1,04 1,06 1,9
naturgass, kr/Sm3 1,04 1,06 1,9
naturgass som slippes ut til luft, kr/Sm3 7,16 7,30 2,0
Svovelavgift, kr/liter 0,136 0,131 -3,7
Avgift på utslipp av NOX, kr/kg 21,59 21,94 1,6
Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg 71,15 72,29 1,6
Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter 450 500 11,1
Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg 20,19 36,92 82,9
Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., kr/liter
Ferdigvare 3,34 4,75 42,2
Konsentrat (sirup) 20,32 28,91 42,3
Saft basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt -sukker 1,67 1,70 1,8
Konsentrat (sirup) basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker 10,16 10,32 1,6
Sukkeravgift, kr/kg 7,81 7,93 1,5
Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.
Grunnavgift, engangsemballasje 1,17 1,19 1,7
Miljøavgift
a) Glass og metall 5,70 5,79 1,6
b) Plast 3,44 3,50 1,7
c) Kartong og papp 1,41 1,43 1,4
Flypassasjeravgift, kr/passasjer 82 83 1,2
Totalisatoravgift11, pst. av bruttoomsetning 3,7
Dokumentavgift, pst. av salgsverdi 2,5 2,5

 1) Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentenheter.
 2) Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
 3) Gruppe b: Varebiler klasse 2. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe b, nest høyeste trinn er på 25 prosent av avgiften for personbiler og øvrige trinn er på 30 prosent av avgiften for personbiler.
 4) Gruppe c: Campingbiler. Ilegges ikke NOX-komponent.
 5) Gruppe f: Motorsykler. Kjøretøy der CO2-utslipp ikke er registrert, ilegges stykkavgift og avgift på motoreffekt.
 6) Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. De to høyeste trinnene i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe h.
 7) Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX- komponent.
 8) Satsene i trafikkforsikringsavgiften gjelder fra dato for inngåelse eller fornyelse av forsikringen og et år frem i tid. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall før 1. mars 2018 gjelder 2017-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall etter 1. mars 2018 gjelder 2018-satser.
 9) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
10) Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
11) Tidligere sektoravgift som er omgjort til særavgift fra 2018.

Kilde: Finansdepartementet.