Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 2,0 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan skyldes avrundinger av satsene.

Avgiftskategori 2016-regler 2017-regler Endring i pst.
Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien
Generell sats 25 25
Redusert sats 15 15
Lav sats 10 10
Avgift på alkoholholdige drikkevarer
Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter 7,31 7,46 2,1
Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter 4,76 4,86 2,1
Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter
 a) 0,0 – 0,7 vol.pst
 b) 0,7 – 2,7 vol.pst 3,27 3,34 2,1
 c) 2,7 – 3,7 vol.pst 12,29 12,54 2,0
 d) 3,7 – 4,7 vol.pst 21,29 21,72 2,0
Avgift på tobakkvarer
Sigarer, kr/100 gram 250 255 2,0
Sigaretter, kr/100 stk. 250 255 2,0
Røyketobakk, kr/100 gram 250 255 2,0
Snus, kr/100 gram 101 103 2,0
Skrå, kr/100 gram 101 103 2,0
Sigarettpapir, kr/100 stk 3,82 3,90 2,1
Engangsavgift på kjøretøy
Personbiler mv. Avgiftsgruppe a1
Egenvekt, kr/kg2
 første 350 kg (150 kg i 2016) 0 0
 neste 850 kg (1 000 kg i 2016) 38,08 26,51
 neste 200 kg (250 kg i 2016) 83,01 66,05
 neste 100 kg 166,04 206,41
 resten 193,11 240,06
Motoreffekt, kr/kW
 første 70 kW 0 0
 neste 30 kW 125,59 0 -100,0
 neste 40 kW 363,67 0 -100,0
 resten 900,01 0 -100,0
NOX-utslipp, kr per mg/km 57,95 70,93 22,4
CO2-utslipp, kr per g/km3
 første 75 g/km (95 g/km i 2016) 0 0
 neste 25 g/km (15 g/km i 2016) 896,76 914,70
 neste 30 g/km 903,68 995,49
 neste 70 g/km 2 106,65 2 685,98
 resten 3 382,16 3 449,80
 fradrag for utslipp under 75 g/km (95 g/km i 2016), gjelder ned til 40 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 75 g/km (95 g/km i 2016) 918,82 937,20
 fradrag for utslipp under 40 g/km, gjelder kun kjøretøymed utslipp under 40 g/km 1081,03 1 102,65
Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b,4
 egenvekt, pst. av personbilavgift 22 20 -2 pst. enheter
 motoreffekt, pst. av personbilavgift 22 0
 NOX-utslipp, pst. av personbilavgift 50 75 25 pst. enheter
 CO2-utslipp, pst. av personbilavgift    varierer    varierer
Campingbiler. Avgiftsgruppe c,5
 pst. av personbilavgift 22 22
Beltebiler. Avgiftsgruppe e,
 pst. av verdiavgiftsgrunnlaget 36 36
Motorsykler. Avgiftsgruppe f,
 stykkavgift, kr 8 092 8254 2,0
Motoreffektavgift, kr/kW
 første 11 kW 0 0
 resten 256,25 261,38 2,0
Slagvolumavgift, kr/ cm3
 første 125 cm3 0 0
 neste 775 cm3 32,94 33,60 2,0
 resten 72,24 73,68 2,0
Snøscootere. Avgiftsgruppe g
Egenvekt, kr/kg
 første 100 kg 13,52 13,79 2,0
 neste 100 kg 27,04 27,58 2,0
 resten 54,06 55,14 2,0
Motoreffekt, kr/kW
 første 20 kW 21,72 22,15 2,0
 neste 20 kW 43,43 44,30 2,0
 resten 86,84 88,58 2,0
Slagvolum, kr/cm3
 første 200 cm3 2,38 2,43 2,1
 neste 200 cm3 4,76 4,86 2,1
 resten 9,5 9,69 2,0
Drosje. Avgiftsgruppe h6
 egenvekt, pst. av personbilavgift 40 40
 motoreffekt, pst. av personbilavgift 40 0
 NOX-utslipp, pst. av personbilavgift 100 100
 CO2-utslipp, pst. av personbilavgift varierer varierer
Minibusser. Avgiftsgruppe j7
 pst. av personbilavgift 40 40
Årsavgift, kr/år
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter 3 135 2 820 -10,0
Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter 3 655 3 290 -10,0
Motorsykler 1 920 1 960 2,1
Traktorer, mopeder mv. 445 455 2,2
Vektårsavgift, kr/år varierer varierer 2,0
Omregistreringsavgift varierer varierer 2,0
Veibruksavgift på drivstoff
Bensin, kr/liter8 4,99 5,19 4,0
Autodiesel, kr/liter9 3,44 3,80 10,5
Bioetanol som omfattes av omsetningskravet, kr/liter 4,99 5,19 4,0
Biodiesel som omfattes av omsetningskravet, kr/liter 3,44 3,80 10,5
Naturgass, kr/Sm3 0 0
LPG, kr/kg 0,69 1,43 107,2
Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh
Generell sats 16,00 16,32 2,0
Redusert sats 0,48 0,48
Grunnavgift på mineralolje mv.
Mineralolje, kr/liter 1,630 1,603 -1,7
Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter 0,147 0,147
Avgift på smøreolje, kr/liter 2,13 2,17 1,9
CO2-avgift
Petroleumsvirksomhet, kr/liter eller Sm3 1,02 1,04 2,0
 Petroleumsvirksomhet, naturgass som slippes ut til luft, kr/Sm3 1,02 7,16 602,0
Mineralolje generell sats, kr/liter 0,92 1,20 30,4
Mineralolje ilagt veibruksavgift, kr/liter 1,12 1,20 7,1
Mineralolje til innenriks luftfart, kr/liter 1,08 1,10 1,9
Mineralolje til treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien, kr/liter 0,31 0,32 3,2
Mineralolje til fiske og fangst i nære farvann, kr/liter 0,28 0,29 3,6
Bensin, kr/liter 0,97 1,04 7,2
Naturgass, kr/Sm3 0,84 0,90 7,1
LPG, kr/kg 1,26 1,35 7,1
Redusert sats for naturgass, kr/Sm3 0,057 0,057
Svovelavgift, kr/liter 0,133 0,136 2,3
Avgift på utslipp av NOx, kr/kg 21,17 21,59 2,0
Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg 69,75 71,15 2,0
Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter 383 450 17,5
Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg 19,79 20,19 2,0
Avgift på alkoholfrie drikkevarer
Ferdigvare, kr/liter 3,27 3,34 2,1
Konsentrat (sirup), kr/liter 19,92 20,32 2,0
Saft og sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter 1,64 1,67 1,8
Konsentrat (sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker), uten tilsatt sukker, kr/liter 9,96 10,16 2,0
Sukkeravgift, kr/kg 7,66 7,81 2,0
Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.
Grunnavgift, engangsemballasje 1,15 1,17 1,7
Miljøavgift
a) Glass og metall 5,59 5,70 2,0
b) Plast 3,37 3,44 2,1
c) Kartong og papp 1,38 1,41 2,2
Flypassasjeravgift, kr/passasjer 80 82 2,5
Dokumentavgift, pst. av salgsverdi 2,5 2,5

1) Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
2) Det oppgis ikke prosentvis endring for vektkomponenten ettersom det er endring i både innslagspunkter og satser i 2017.
3) Det oppgis ikke prosentvis endring for CO2-komponenten ettersom det er endring i både innslagspunkter og satser i 2017.
4) Gruppe b: Varebiler klasse 2. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe b, og nest høyeste trinn er på 25 pst. av avgiften for personbiler.
5) Gruppe c: Campingbiler. Ilegges ikke NOX-komponent.
6) Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. De to høyeste trinnene i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe h.
7) Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX- komponent.
8) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
9) Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.

Kilde: Finansdepartementet.