Så mye koster det å ikke levere mva-meldingen

Betaling av merverdiavgift til Skatteetaten er kanskje ikke det man gleder seg mest til, men det er liten grunn til å utsette innsendingen av mva-meldingen eller la være, for det kan koste dyrt.

Om du ikke  leverer i tide får du nemlig dagsbøter og til slutt fastsatt merverdiavgift basert på Skatteetatens skjønn.

Eksempelet i dette innlegget er hentet fra en mva-registrert virksomhet som leverer terminvise mva-melding. Vi kan ikke garantere for at dette er generelle rutiner hos Skatteetaten.

Slik er prosessen og så mye koster det deg.

1. Varsel og vedtak om tvangsmulkt

Det tar litt tid før Skatteetaten iverksetter tiltak, faktisk gikk det i vårt tilfelle over en måned etter utløpet av fristen før varselet kom. Leveringsfrist for mva-meldingen var 31.08.2018 og varselet er datert 17.10.2018.

Når varselet først er sendt er det imidlertid slutt på tålmodigheten.

Den daglige tvangsmulkten på 565 kroner/dag begynte å løpe en uke etter mottak av varselet, nemlig fra den 24.10.2018.

Utdrag fra varsel:

VI HAR IKKE MOTTATT MVA-MELDINGEN DERES FOR MAI – JUNI 2018 (ALM. NÆRING) -VARSEL OG VEDTAK OM TVANGSMULKT

Vi har ikke mottatt skattemelding for merverdiavgift (mva-melding) for mai – juni 2018 (alm. næring) fra dere.Fristen var 31.08.2018. Dere må sende inn mva-meldingen nå.

Har dere allerede levert mva-meldingen, kan dere se bort fra dette brevet.

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, har plikt til å sende inn mva-meldinger innen de fastsatte fristene,og til å betale det de skylder i avgift. Denne plikten gjelder selv om virksomheten ikke har hattmerverdiavgiftspliktig omsetning i en termin.

Hva skjer hvis dere ikke leverer mva-meldingen nå?
Skattekontoret har fattet et betinget vedtak om tvangsmulkt. Det innebærer at en daglig tvangsmulkt vil starte å løpe hvis dere ikke sender inn mva-meldingen nå. Den vil løpe fra 24.10.2018 og til dere sender inn mva-meldingen eller til vi fastsetter omsetning og avgift for terminen ved skjønn. Tvangsmulkten er et halvt rettsgebyr per dag. Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige 50 ganger rettsgebyret.

Ilagt tvangsmulkt for dere utgjør kr 565 per dag.

Hvis ikke mva-meldingen har kommet inn innen 07.11.2018, vil vi treffe vedtak om avgift for terminen ved skjønn.Vi vil eventuelt også ilegge dere tilleggsskatt som utgjør 20 % av beregnet avgift. Det påløper forsinkelsesrenter fra den opprinnelige fristen for å levere mva-meldingen.

Er virksomheten opphørt, eller har dere betalingsproblemer?
Dersom grunnen til at dere ikke har levert mva-meldingen er at virksomheten er opphørt, er det viktig at skattekontoret umiddelbart får melding om det. Benytt i så fall skjemaet Samordnet registermelding, som dere finner på altinn.no eller på brreg.no.

Dere må levere mva-meldingen selv om dere har problemer med å betale skyldig beløp. Ta kontakt med oss hvis dere har betalingsproblemer.

2. Løpende tvangsmulkt

Dersom man fremdeles ikke leverer mva-meldingen begynner den daglige tvangsmulkten å løpe som beskrevet i varselet.

Syv dager ut i denne perioden får man en ny påminnelse om å levere mva-meldingen.

Utdrag fra påminnelse/brev om løpende tvangsmulkt:

DET LØPER EN TVANGSMULKT – LEVER MVA-MELDINGEN FOR MAI – JUNI 2018 (ALM.NÆRING) NÅ

Vi har ikke mottatt skattemeldingen for merverdiavgift (mva-meldingen) for mai – juni 2018 (alm. næring). Innleveringsfristen var 31.08.2018.

Vi sendte en purring på manglende mva-melding i vårt brev av 17.10.2018. Dette brevet inneholdt også et vedtakom tvangsmulkt, hvor vi ga en ny frist for å sende inn mva-meldingen. Fristen var 24.10.2018.

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, har plikt til å sende inn mva-meldinger til rett tid. Denne pliktengjelder selv om det ikke har vært omsetning i en termin.

Dere er ilagt tvangsmulkt som fortsetter å løpe frem til vi har mottatt mva-meldingen for terminen.

Tvangsmulkt frem til i dag utgjør følgende:
Fra dato: 24.10.2018
Antall dager: 7
Sats (1/2 rettsgebyr pr. dag): 565
Påløpt tvangsmulkt: 3 955

Beløpet må ikke tas med i en senere mva-melding.

3. Bot og fastsatt merverdiavgift

Har man fremdeles ikke innsett alvoret (eller åpnet posten), fortsetter dagsbøtene å løpe inntil det er gått 16 dager (i vårt tilfelle).

Da kommer et nytt brev hvor Skatteetaten fastsetter merverdiavgiften ved skjønn og oppsummerer samlet tvangsmulkt (16×565).

Utdrag fra brev om fastsatt merverdiavgift:

VI HAR FASTSATT MERVERDIAVGIFT FOR MAI – JUNI 2018 (ALM. NÆRING)

Vi kan ikke se å ha mottatt skattemeldingen for merverdiavgift (mva-meldingen) for terminen, selv om vi tidligere har sendt purring og vedtak om tvangsmulkt datert 17.10.2018. Vi minner om at innleveringsfristen var 31.08.2018.

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, har plikt til å sende inn mva-meldinger i rett tid. Denne plikten gjelder selv om det ikke har vært omsetning i en termin. Vi har derfor fastsatt omsetningen og merverdiavgiften ved skjønn.

Nærmere om beløpene i vedtaket
Merverdiavgift er beregnet ut fra tidligere innsendte mva-meldinger, tidligere fastsatt avgift og annen tilgjengelig informasjon.

Sum avgift å betale 5 350

Dere har blitt ilagt tvangsmulkt fordi dere ikke har sendt inn mva-melding.

Her er grunnlaget for beregningen av tvangsmulkt:
Fra dato: 24.10.2018
Til dato: 09.11.2018
Antall dager: 16
Sats (1/2 rettsgebyr pr. dag): 565
Samlet tvangsmulkt: 9 040

Det er ikke ilagt tilleggsskatt
Det er ikke ilagt tilleggsskatt fordi beregningen viser at den blir under kr 1 000 eller at tilleggsskatten etter fradragfor tvangsmulkt blir under kr 1 000.

Slik betaler dere
Felles for kravene:
Kontonummer: 76940518888
Betales til: Merverdiavgift – Skatte- og avgiftsregnskap, Postboks 38, 4891 Grimstad

For kravet på avgift:
Beløp: kr 5 350
Betalingsfrist: 30.11.2018

For kravet på tvangsmulkt:
Beløp: kr 9 040
Betalingsfrist: 30.11.2018

Beløpene må ikke tas med i en senere mva-melding.

Forsinkelsesrenter
For merverdiavgift som innbetales etter forfallsdato, vil det bli beregnet forsinkelsesrenter i henhold til gjeldenderegelverk.

4. Klage på vedtak

Det er mulig å klage på vedtak fra Skatteetaten, men mitt inntrykk er at dette i utgangspunktet vurderes ganske strengt, det kan likevel være individuelle forhold som tilsier at et slikt vedtak er feilaktig.

Påløpt bot vil være vanskelig å komme seg unna, men vedtak om fastsatt merverdiavgift bør påklages ved innsending av mva-oppgave.

Her fra Skatteetatens formulering om klage:
Innen seks uker fra dere mottar dette brevet, kan dere klage på vedtaket
Klage over vedtak om fastsetting som følge av manglende mva-melding, behandles bare dersom dere samtidig med klagen sender inn mva-melding for terminen.

Om plikten til å levere mva-melding

Til slutt kan det være nyttig å minne om at som mva-registrert virksomhet er rapportering av mva en lovbestemt plikt, og Skatteetaten har naturligvis alle lover og forskrifter på sin side for å iverksette de tiltak de finner nødvendig.

Her er en oversikt over lover og forskrifter som nevnes av Skatteetaten:

• plikten til å levere mva-melding: se skatteforvaltningsloven § 8-3
• fristen for å levere mva-melding: se skatteforvaltningsforskriften § 8-3-10
• skattekontorets rett til å ilegge tvangsmulkt: se skatteforvaltningsloven § 14-1 og
skatteforvaltningsforskriften § 14-1-1
• skattekontorets rett til å fastsette merverdiavgift ved skjønn: se skatteforvaltningsloven § 12-1 jf. § 12-2
• skattekontorets rett til å ilegge tilleggsskatt: se skatteforvaltningsloven § 14-3
• renter ved forsinket betaling: se skattebetalingsloven § 11-1
• størrelsen på rettsgebyret: se rettsgebyrforskriften § 2-1

Lover og forskrifter det er henvist til, finner dere på lovdata.no.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar