Noter til Årsregnskapet

Noter til årsregnskapetÅrsregnskapet skal sendes inn sammen med noter, som er utdypende opplysninger for å beskrive regnskapsåret, men hvilke noter er egentlig obligatoriske og hvilke er valgfrie? Her er fasiten.

Årsegnskapet er en standard oppstilling av regnskapet som må utarbeides av alle regnskapspliktige virksomheter, denne skal leveres sammen med et vedlegg som kalles noter, som ikke har noe med musikk å gjøre, men beskriver tallene og inneholder utdypende informasjon, men det er ikke så lett å vite hvilke noter man må ta med.

Noen noter er obligatoriske, andre valgfrie, og de valgfrie skal tas med på basert på en vurdering av om de er nødvendige eller ikke.

Obligatoriske noter

Vi begynner med de obligatoriske notene, siden disse notene alltid skal være med. Og det er regnskapsloven som beskriver hvilke noter som er obligatoriske for små foretak, i regnskapslovens kapittel om noteopplysninger finner vi at:

“Små foretak skal alltid gi opplysninger som nevnt i §§ 7-42 til 7-45.”

Det vil i praksis si at disse fem notene er obligatoriske å ta med for alle og skal alltid være inkludert i noteopplysningene for små foretak.

1. Antall aksjer, aksjeeiere, m.v.

Aksjeselskap skal opplyse om aksjekapitalen og aksjenes pålydende fordelt på hver aksjeklasse. Det skal opplyses om vedtektsbestemmelser om stemmerett. Dersom egne aksjer ikke vises på egen linje under selskapskapital i balansen, må spesifikasjon gis i note eller i oppstillingen av endringer i egenkapitalen.

Aksjeselskap skal opplyse om selskapets 10 største aksjeeiere og deres eierandeler. Opplysning om aksjeeiere som eier under 5 prosent av aksjene kan utelates.

Det skal opplyses om aksjer eller andeler i selskapet samt rettigheter til slike, som eies av henholdsvis daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen.

2. Antall ansatte

Det skal opplyses om antall årsverk som den regnskapspliktige har sysselsatt i regnskapsåret.

3. Obligatorisk tjenestepensjon

Det skal opplyses om foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og om foretaket har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

4. Ytelser til ledende personer

Det skal opplyses om de samlede utgifter til henholdsvis lønn, pensjonsforpliktelser og annen godtgjørelse til daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen. Det skal opplyses om godtgjørelse til revisor og hvordan godtgjørelsen er fordelt på revisjon og andre tjenester.

Det skal opplyses om arten og omfanget av forpliktelser til å gi daglig leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Tilsvarende gjelder avtaler om bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner og lignende til fordel for daglig leder eller leder av styret.

Det skal gis opplysninger om den regnskapspliktiges forpliktelser knyttet til tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer eller grunnfondsbevis.

5. Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v.

Lån til eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder og leder av styret skal spesifiseres. For hvert lån skal det opplyses om hvilke vilkår som gjelder, herunder rentesatsen og avdragsplanen.

Det skal opplyses om samlede lån til og samlet sikkerhetsstillelse til fordel for ansatte, aksjeeiere og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen. I aksjeselskap skal opplysningene også omfatte lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for nærstående til aksjeeiere, og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen. Det skal opplyses om hvilke vilkår som gjelder for slike lån eller sikkerhetsstillelser. Lån eller sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn fem prosent av egenkapitalen etter balansen skal spesifiseres.

Disse notekravene er ikke spesielt omfattende og for mange små foretak vil dette kunne sammenfattes på en side med tekst og litt forklaring.

Her kan du laste ned et gratis eksempel på obligatoriske noter til årsregnskapet.

Valgfrie noter som skal vurderes

Men så enkelt var det likevel ikke, for etter å ha fått de obligatoriske notene på plass, må man vurdere om noen av de valgfrie notene skal tas med eller ikke.  Og grunnlaget for denne vurderingen finner vi også i regnskapslovens kapittel om noteopplysninger som sier at:

“I tillegg […] skal det gis opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges stilling og resultat og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig.”

Det vil si at de valgfrie notene skal tas med dersom de er “nødvendige for å bedømme stilling og resultat”, noe som naturlig nok gir rom for tolkning. Og det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er nødvendig eller ikke i alle tilfeller, men de fleste velger å ta med en note om regnskapsprinsipper, mens de øvrige må vurderes i forhold til hvor relevante de er for din virksomhet. Det heter i regnskapsloven at:

“Små foretak kan gi opplysninger som nevnt i §§ 7-35 til 7-46.”

Det vil si at man i tillegg til de fem obligatoriske notene nevnt over, må vurdere om disse åtte valgfrie notene er nødvendige eller ikke.

1. Regnskapsprinsipper m.v.

Det skal gis opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper, herunder prinsipper for inntektsføring og omregning av utenlandsk valuta. Endringer i hvilke prinsipper som anvendes skal begrunnes. Forskjellig prinsippanvendelse i selskapsregnskap og konsernregnskap skal opplyses og begrunnes i konsernregnskapet. Det skal gis opplysninger om og begrunnelse for eventuell sikringsvurdering, jf. § 4-1 nr. 5.

Det skal opplyses om virkningen av endring av regnskapsprinsipp. Det samme gjelder feil i tidligere årsregnskap og korrigering av slike feil, samt omklassifiseringer.

2. Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Det skal opplyses om foretaksnavn, forretningskontor, eierandel og stemmeandel for datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet.

3. Virkelig verdi av finansielle instrumenter

For hver kategori av finansielle instrumenter og varederivater som er vurdert etter § 5-8, skal det opplyses om anskaffelseskost, virkelig verdi og periodens resultatførte verdiendring. Det skal i tillegg gis opplysninger om vesentlige forutsetninger som ligger til grunn for vurderingen.

For finansielle anleggsmidler vurdert etter § 5-3 der balanseført verdi er høyere enn virkelig verdi skal det opplyses om balanseført verdi og virkelig verdi av den enkelte eiendelen eller en hensiktsmessig gruppering av eiendelene. Det skal gis en begrunnelse for hvorfor nedskrivning ikke er foretatt. Begrunnelsen skal inkludere holdepunktene for at verdifallet er forbigående.

4. Spesifisering av resultatregnskapet

Poster i oppstillingsplanen for resultatregnskapet som er slått sammen etter § 6-3 annet ledd, skal spesifiseres. Lønnskostnader skal spesifiseres på lønninger, folketrygdavgift, pensjonskostnader og andre ytelser. § 6-6 annet ledd om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

Dersom driftskostnadene ikke er spesifisert etter sin art i resultatregnskapet, skal spesifikasjon foretas etter følgende oppstilling:

1. Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
2. Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler
3. Varekostnad
4. Lønnskostnad
5. Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
6. Nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
7. Annen driftskostnad

5. Anleggsmidler

For varige driftsmidler og immaterielle eiendeler skal det opplyses om:

1. anskaffelseskost med spesifikasjon av balanseførte lånekostnader knyttet til egentilvirkede anleggsmidler,
2. tilgang og avgang i løpet av regnskapsåret,
3. samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger, og
4. avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret.
Det skal opplyses om endring i avskrivningsplan.

Det skal opplyses om økonomisk levetid og valg av avskrivningsplan for immaterielle eiendeler.

Det skal opplyses om utgifter som har gått med til forskning og utvikling i regnskapsåret. Det skal videre opplyses om forventet samlet inntjening av pågående forskning og utvikling motsvarer medgåtte samlede utgifter. Arten av forskning og utvikling som drives skal angis.

Goodwill skal spesifiseres for hvert enkelt virksomhetskjøp. Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år, skal begrunnes.

6. Fordringer, gjeld, garantiforpliktelser

Det skal opplyses hvor stor del av den regnskapspliktiges fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Det skal opplyses hvor stor del av den regnskapspliktiges gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt, hvor stor del av den regnskapspliktiges gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i den regnskapspliktiges eiendeler, og balanseført verdi av de pantsatte eiendeler.

Det skal opplyses om summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført. Det skal opplyses særskilt dersom slike garantiforpliktelser er sikret ved pant.

7. Ekstraordinære inntekter og kostnader

Det skal opplyses om størrelsen og arten av ekstraordinære inntekter og kostnader.

8. Fortsatt drift

Dersom det er usikkerhet om fortsatt drift, skal det opplyses om usikkerheten.

Disse reglene gjelder små foretak, og dersom du lurer på hva det er for noe, så vil det være de fleste besøkende på denne nettsiden og alle foretak som har lavere salgsinntekter enn 70 millioner og færre enn 50 ansatte. Og dersom du i tillegg har under 35 millioner i balanseverdier så er du definitivt innenfor.

Alle noteforklaringer er hentet fra lovteksten, men teksten er ikke utfyllende, sjekk derfor lovdata for fullstendig tekst.

 

Bildene øverst er hentet fra Freepik [1][2].

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar