Norsk Standard Kontoplan

Norsk Standard Kontoplan (NS 4102) er utviklet av Standard Norge og er en oversikt over kontoer man kan bruke i regsnkapet. Listen er omfattende og ingen vil få bruk for alle kontoene. De fleste norske selskaper benytter Norsk Standard Kontoplan i sitt regnskap, dette gjør regnskapet lettere å lese/forstå for utenforstående. Det forenkler også prosessen når man skal rapportere til myndighetene. Merk at det ikke er noe lovpålagt krav å følge Norsk Standard, men en anbefaling.

 

Standard kontoplan NS 4102
(Aksjeselskaper)
Hovedbok Hovedboksnavn
1 EIENDELER
10 Immaterielle eiendeler o.l
1000 Forskning og utvikling
1020 Konsesjoner
1030 Patenter
1040 Lisenser
1050 Varemerker
1060 Andre rettigheter
1070 Utsatt skattfordel
1080 Goodwill
11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom
1100 Bygninger
1120 Bygningsmessige anlegg
1130 Anlegg under utførelse
1140 Jord- og skogbrukseiendommer
1150 Tomter og andre grunnarealer
1160 Boliger inklusive tomter
12 Transportmidler, inventar og maskiner o.l.
1200 Maskiner og anlegg
1210 Maskiner og anlegg under utførelse
1220 Skip, rigger, fly
1230 Biler
1240 Andre transportmidler
1250 Inventar
1260 Bygninger med annen avskrivningstid
1270 Verktøy mv.
1280 Kontormaskiner
13 Finansielle anleggsmidler
1300 Investeringer i datterselskaper
1310 Investeringer annet foretak i samme konsern
1320 Lån til foretak samme konsern
1330 Investeringer i tilknyttede selskap
1340 Lån til tilknyttede selskap
1350 Investeringer i aksjer og eiendeler
1360 Obligasjoner
1370 Fordringer på eiere og styremedlemmer
1380 Fordringer på ansatte
1390 Andre fordringer
14 Varelager og forskudd til leverandører
1400 Råvarer og innkjøpte halvfabrikater
1420 Varer under utvikling
1440 Ferdige egentilvirkede varer
1460 Innkjøpte varer for videresalg
1480 Forskuddsbetaling til leverandører
15 Kortsiktige fordringer
1500 Kundefordringer
1530 Opptjent ikke fakturert inntekt
1550 Kundefordringer på selskap samme konsern
1560 Andre fordringer på selskap samme konsern
1580 Avsetning tap på fordringer
16 Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd o.l.
1600 Utgående merverdiavgift
1601 Utgående merverdiavgift høy sats
1602 Utgående merverdiavgift kjøp tjen. fra utlandet
1603 Utgående merverdiavgift middels sats
1604 Utgående merverdiavgift lav sats
1610 Inngående merverdiavgift
1611 Inngående merverdiavgift høy sats
1612 Inngående merverdiavgift kjøp tjen. fra utlandet
1613 Inngående merverdiavgift middels sats
1614 Inngående merverdiavgift lav sats
1620 Investeringsavgift
1630 Grunnlag investeringsavgift
1640 Oppgjørskonto merverdiavgift
1670 Krav på offentlige tilskudd
17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.
1700 Forskuddsbetalte leier
1710 Forskuddsbetalte renter
1750 Påløpte leier
1760 Påløpte renter
1780 Krav på innbetaling av selskapskapital
1790 Interimskonto
18 Kortsiktige finansinvesteringer
1800 Aksjer og andeler i foretak samme konsern
1810 Markedsbaserte aksjer
1820 Andre aksjer
1830 Markedsbaserte obligasjoner
1840 Andre obligasjoner
1850 Markedsbaserte obligasjoner
1860 Andre sertifikater
1870 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter
1880 Andre finansielle instrumenter
19 Bankinnskudd, kontanter og lignende
1900 Kontanter
1910 Kasse
1920 Bankinnskudd
1950 Bankinnskudd for skattetrekk
2 EGENKAPITAL OG GJELD  
   
20 Egenkapital AS/ASA  
2000 Aksjekapital
2010 Egne aksjer
2020 Overkursfond
2040 Fond for vurderingsforskjeller
2050 Annen egenkapital
2080 Udekket tap
21 Avsetning for forpliktelser
2100 Pensjonsforpliktelser
2120 Utsatt skatt
2160 Uopptjent inntekt
2180 Andre avsetninger for forpliktelser
22 Annen langsiktig gjeld
2200 Konvertible lån
2210 Obligasjonslån
2220 Gjeld til kredittinstitusjoner
2240 Pantelån
2260 Gjeld til selskap i samme konsern
2270 Andre valutalån
2280 Stille interessentinnskudd og ansv. lånekapital
23 Kortsiktige konvertible lån, obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner
2300 Konvertible lån
2320 Setifikatlån
2340 Andre valutalån
2360 Byggelån
2380 Kassekreditt
24 Leverandørgjeld
2400 Leverandørgjeld
2460 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern
25 Betalbar skatt
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet
2510 Betalbar skatt, utlignet
2530 Refusjon skatt etter Skatteloven §31 5. ledd
2540 Forhåndsskatt
26 Skattetrekk og andre trekk
2600 Forskuddstrekk
2610 Påleggstrekk
2620 Bidragstrekk
2630 Trygdetrekk
2640 Forsikringstrekk
2650 Trukket fagforeningskontigent
27 Skyldige offentlige avgifter
2700 Utgående merverdiavgift
2701 Utgående merverdiavgift høy sats
2702 Utgående merverdiavgift kjøp tjen. fra utlandet
2703 Utgående merverdiavgift middels sats
2704 Utgående merverdiavgift lav sats
2710 Inngående merverdiavgift
2711 Inngående merverdiavgift høy sats
2712 Inngående merverdiavgift kjøp tjen. fra utlandet
2713 Inngående merverdiavgift middels sats
2714 Inngående merverdiavgift lav sats
2720 Investeringsavgift
2730 Grunnlag investeringsavgift
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift
28 Utbytte
2800 Avsatt utbytte
29 Annen kortsiktig gjeld
2900 Forskudd fra kunder
2910 Gjeld til ansatte og eiere
2920 Gjeld til selskap i samme konsern
2930 Lønn
2940 Feriepenger
2950 Påløpte renter
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt
2970 Uopptjent inntekt
2980 Avsetninger og forpliktelser
 
3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT
 
30 Salgsinntekt, avgiftspliktig
3000 Salgsinntekt handelsvarer avgiftspl. høy sats
3010 Salgsinntekt egentilv. varer avgiftspl. høy sats
3020 Salgsinntekt tjenester avgiftspl. høy sats
3030 Salgsinntekt handelsvarer avgiftpl. middels sats
3040 Salgsinntekt egentilv. varer avgiftpl middels sats
3050 Salgsinntekter tjenester avgiftspl. lav sats
3060 Uttak av varer avgiftspliktig høy sats
3063 Uttak av varer avgiftspliktig middels sats
3070 Uttak av tjenester avgiftspliktig høy sats
3074 Uttak av tjenester avgiftspliktig lav sats
3080 Rabatter og annen salgsinntektsred., avgiftspl.
3090 Refunderbare utlegg for kjøpers regning, avgiftspl
31 Salgsinntekt, avgiftsfri
3100 Salgsinntekt handelsvarer avgiftsfri
3110 Salgsinntekt egentilvirkede varer avgiftsfri
3120 Salgsinntekt tjenester avgiftsfri
3160 Uttak av varer avgiftsfritt
3180 Rabatter og annen salgsinntektreduksjon avgiftsfri
3190 Refunderbare utlegg for kjøpers regning, avg.fri
32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet
3200 Salgsinntekt handelsvarervarer utenfor avg.omr
3210 Salgsinntekt egentilvirkede varer utenfor avg.omr
3220 Salgsinntekt tjenester utenfor avg.omr
3260 Uttak av varer utenfor avgiftsområdet
3280 Rabatter og annen salgsinntektsreduksjon
33 Offentlig avgift vedr. omsetning
3300 Spesiell off. avg. tilv./solgte varer avgiftspl.
3301 Spesiell off. avg. tilv./solgte varer fritt
3302 Miljø avgift for tilv./solgte varer avgiftspliktig
3303 Miljø avgift for tilv./solgte varer avgiftsfritt
34 Offentlig tilskudd/refusjon
3400 Spesielt offentlig tilskudd for tilv./solgte varer
3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste
35 Uopptjent inntekt
3500 Garanti
3510 Service
36 Leieinntekt
3600 Leieinntekt fast eiendom
3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler
3620 Annen leieinntekt
37 Provisjonsinntekt
3700 Provisjonsinntekt
38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler
3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler
39 Annen driftsrelatert inntekt
3900 Annen driftsrelatert inntekt, avgiftspliktig
3910 Utgående porto, avgiftspliktig
3920 Utgående gebyrer, avgiftspliktig
3950 Annen driftsrelatert inntekt, avgiftsfritt
3960 Utgående porto, avgiftsfritt
3970 Utgående gebyrer, avgiftsfritt
4 VAREKOSTNAD
 
40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikater
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata høy sats
4030 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata middels sats
4060 Frakt, toll og spedisjon
4070 Innkjøpsprisreduksjon
4090 Beholdningsendring
41 Forbruk av varer under tilvirkning
4100 Innkjøp varer under tilvirkning høy sats
4130 Innkjøp varer under tilvirkning middels sats
4160 Frakt, toll og spedisjon
4170 Innkjøpsprisreduksjon
4190 Beholdningsendring
42 Forbruk av ferdig tilvirkede varer
4200 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer høy sats
4230 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer middels sats
4260 Frakt, toll og spedisjon
4270 Innkjøpsprisreduksjon, avgiftspliktig
4290 Beholdningsendring
 
43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg
4300 Innkjøp varer for videresalg høy sats
4330 Innkjøp varer for videresalg middels sats
4360 Frakt, toll og spedisjon
4370 Innkjøpsprisreduksjon
4390 Beholdningsendring
45 Fremmedytelse og underentreprise
4500 Fremmedytelser og underentreprise
4590 Beholdningsendring
49 Annen periodisering
4900 Annen periodisering
4990 Beholdningsendring
5 LØNNSKOSTNAD
 
50 Lønn til ansatte
5000 Lønn til ansatte
5090 Periodiseringskonto lønn
5180 Feriepenger beregnet
5182 Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger
Andre forsikringer
52 Fordel i arbeidsforhold
5200 Fri bil
5210 Fri telefon
5220 Fri avis
5230 Fri losji og bolig
5240 Rentefordel
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
5290 Motkonto for gruppe 52
53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse
5300 Tantieme
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad
5400 Arbeidsgiveravgift
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad
55 Annen kostnadsgodtgjørelse
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse
56 Arbeidsgodtgjørelse til eiere o.l.
5600 Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS o l
57 Offentlig tilskudd vedr. arbeidskraft
5700 Lærlingtilskudd
58 Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft
5800 Refusjon av sykepenger
5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift
59 Annen personalkostnad
5900 Gaver til ansatte
5910 Kantinekostnader
5920 Yrkesskadeforsikring
5930 Andre forsikringer
6 ANNEN DRIFTSKOSTNAD, AV- OG NEDSKRIVNING
 
60 Av- og nedskrivning
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom
6010 Avskrivning på transportmidler, mask. og invent.
6020 Avskrivning på immatrielle eiendeler
6050 Nedskrivning av varige driftsmidler
61 Frakt og transportkostnad vedrørende salg
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring
6110 Toll og spedisjonskostnad
 
62 Energi, brensel og vann vedr. produksjon
6200 Elektrisitet
6210 Gass
6220 Fyringsolje
6230 Kull, koks
6240 Ved
6250 Bensin, dieselolje
6260 Vann
63 Kostnad lokaler
6300 Leie lokaler
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.
6340 Lys, varme
6360 Renhold
64 Leie maskiner, inventar o.l.
6400 Leie maskiner
6410 Leie inventar
6420 Leie datasystemer
6430 Leie andre kontormaskiner
6440 Leie transportmidler
65 Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres
6500 Motordrevet verktøy
6510 Håndverktøy
6520 Hjelpeverktøy
6530 Spesialverktøy
6540 Inventar
6550 Driftsmateriale
6560 Rekvisita
6570 Arbeidsklær og verneutstyr
66 Reparasjon og vedlikehold
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
67 Fremmed tjeneste
6700 Revisjons- og regnskapshonorarer
6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bistand
68 Kontorkostnad, trykksak o.l.
6800 Kontorrekvisita
6820 Trykksaker
6840 Aviser og tidsskrifter, bøker o l
6860 Møte, kurs, oppdatering o l
69 Telefon, porto o.l.
6900 Telefon
6940 Porto
7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD, AV- OG NEDSKRIVNING  
   
70 Kostnad transportmidler  
7000 Drivstoff
7020 Vedlikehold
7040 Forsikringer
71 Kostnad og godtgj. for reiser, diett, bil o.l.
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
7150 Diettkostnader, oppgavepliktig
7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig
72 Provisjonskostnad
7200 Provisjonskostnader, oppgavepliktig
7210 Provisjonskostnader, ikke oppgavepliktig
73 Salgs-, reklame- og representasjonskostn.
7300 Salgskostnad
7320 Reklamekostnad
7350 Representasjon, fradragsberettiget
7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget
74 Kontingent og gave
7400 Kontingenter, fradragsberettiget
7410 Kontingenter, ikke fradragsberettiget
7420 Gaver, fradragsberettiget
7430 Gaver, ikke fradragsberettiget
75 Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad
7500 Forsikringspremie
7550 Garantikostnad
7560 Servicekostnad
76 Lisens- og patentkostnad
7600 Lisensavgifter og royalties
7610 Patentkostnad ved egen patent
7620 Kostnader ved varemerker o l
7630 Kontroll-,prøve- og stempelavgifter
77 Annen kostnad
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter
7710 Generalforsamling
7730 Kostnader ved egne aksjer
7740 Øreavrunding, MVA – oppgjør
7745 Øreavrunding, avgiftspliktig
7746 Øreavrunding, avgiftsfritt
7750 Eiendoms- og festeavgifter
7770 Bank og kortgebyrer
7780 Renter og gebyrer inkasso
78 Tap o.l.
7800 Tap ved avgang driftsmidler
7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer
7830 Tap på fordringer
7860 Tap på kontrakter
79 Periodiseringskonto
7900 Beholdningsendring anlegg under utførelse
7910 Ukurante varer
8 FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD
 
80 Finansinntekt
8000 Inntekt på investering i datterselskap
8010 Inntekt på investering i annet foretak. s/ konsern
8020 Inntekt på investering i tilknyttet selskap
8030 Renteinntekt på foretak i samme konsern
8040 Renteinntekter, skattefrie
8050 Annen renteinntekt
8060 Valutagevinst (agio)
8070 Annen finansinntekt
8080 Verdiøkning finansielle omløpsmidler
81 Finanskostnad
8100 Verdireduksjon finansielle omløpsmidler
8110 Nedskrivning finansielle omløpsmidler
8120 Nedskrivning finansielle anleggsmidler
8130 Rentekostnad foretak i samme konsern
8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget.
8150 Annen rentekostnad
8160 Valutatap (disagio)
8170 Annen finanskostnad
83 Skattekostnad på ordinært resultat
8300 Betalbar skatt
8320 Utsatt skatt
84 Ekstraordinær inntekt (spesifisert etter art)
8400 Ekstraordinær inntekt
85 Ekstraordinær kostnad (spesifisert etter art)
8500 Ekstraordinær kostnad
86 Skattekostnad på ekstraordinært resultat
8600 Betalbar skatt, ekstraordinært resultat
8620 Utsatt skatt, ekstraordinært resultat
88 Årsresultat
8800 Årsresultat
89 Overføringer og disponeringer
8900 Overføringsfond vurderingsforskjeller
8910 Overføringsfond felleseid kapital samme foretak.
8920 Avsatt utbytte/renter grunnfondsbevis
8930 Konsernbidrag
8940 Aksjonærbidrag
8950 Fondsemisjon
8960 Overføring annen egenkapital
8990 Udekket tap

 

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar