Nøkkeltall

NøkkeltallRegnskapsanalyse er et av de mest sentrale verktøyene for styring og planlegging. Det gir oversikt over den økonomiske situasjonen, og bidrar dermed også til å optimalisere driften.

Nils Lavik for jithomassen.no

Her er en grunnleggende beskrivelse av viktige nøkkeltall – og hva de kan brukes til.

Hva er nøkkeltall?

Beregninger som tar utgangspunkt i regnskapsdata, der de mest sentrale er resultatoppstillingen og balansen. Man setter gjerne et tall i forhold til et annet tall, for eksempel overskudd i forhold til driftsinntektene.

Hvorfor, og på hvilke områder?

Nøkkeltallsberegninger skal på en enkel måte prøve å si noe om bedriftens økonomiske helsetilstand. Noen analyser vil alle ha nytte av, mens andre vil være av varierende verdi. De har spesielt to viktige bruksområder:

1: Grunnlag for bedre økonomistyring

ved at tallene får frem områder der bedriften gjør det bra eller dårlig, og gir mulighet til å komme på sporet av forhold som bør belyses nærmere – for slik å kunne forbedre oss.

Hvis du f.eks. har et årsoverskudd som utgjør 5% av omsetningen – er dette tilfredsstillende eller ei? Vanskelig å si. Hvis det var 1% for to år siden og 3% i fjor, kan utviklingen synes gunstig. Hvis vi fra SSB-tall derimot vet at gjennomsnittet i bransjen var på 7% og de nærmeste konkurrentene våre oppnådde 9%, kan det bety at vi har et forbedringspotensiale. Som igjen kan gi grunnlag for grundigere analyser av andre nøkkeltall, for på den måten å vite hvor vi bør sette inn tiltak for å øke konkurransekraften og oppnå bedre resultater.

I seg selv sier derfor nøkkeltallene forholdsvis lite, vi må ha et sammenligningsgrunnlag.

Dette kan være

  • tall fra tidligere perioder
  • tall fra budsjetter og planer
  • standarder (som kan analyseres og settes opp av noen med dypere regnskapsforståelse og bransjekunnskap, f.eks. en regnskapsanalytiker)

2: Vurdering av kredittverdighet,

som er spesielt relevant hvis du søker lån i banken eller forhandler med kunder eller leverandører.

Grunnleggende nøkkeltall

Nøkkeltall finnes for en rekke ulike analyseområder. De viktigste kategoriene er lønnsomhet, likviditet, soliditet samt personaleffektivitet, og her følger et utvalg som kan være aktuelt for mange.

Lønnsomhet

Overskuddsprosent
Dette forholdstallet setter overskuddet for en bestemt periode (oftest årsoverskuddet) opp mot driftsinntektene. Markante endringer i overskuddsprosenten kan skyldes en rekke faktorer på både kostnads- og inntektssiden, og er et signal om behov for dypere analyse.

Driftsmargin
Utgjøres av forholdet mellom driftsresultat og driftsinntekter. Nedgang i dette tallet over tid er et tegn på at man ikke driver kostnadseffektivt nok, eller at salgsprisene ikke er satt opp i takt med økte driftsutgifter.

Bruttofortjenesteprosent
Dette tallet står spesielt sentralt i forbindelse med varehandel. Synkende bruttofortjenesteverdi viser at prisene er gått ned uten at varekostnadene er redusert, og/eller at høyere innkjøpskostnad ikke er overført til høyere kundepriser. I tillegg kan det skyldes svinn eller feil i varetelling.

Resultatgrad
Et viktig tall, som forteller hvor stor andel av hver salgskrone som går som godtgjørelse til kapitaleierne.

Totalrentabilitet
Nøkkeltall som sier mye om hvordan ledelsen og de ansatte forvalter midlene de er blitt betrodd av eierne.

Likviditet

Likviditetsgrad 1
Denne utgjøres av forholdet mellom virksomhetens kortsiktige gjeld og dens omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd etc). Likviditetsgraden viser derfor om du har råd til å betale regninger og eventuell gjeld, og dess høyere likviditetsgrad, jo høyere betalingsevne.

Kassekredittens utnyttelse i prosent
Den innvilgede kreditten dekker deler av kapitalbehovet for mange. Bedrifter med dårlig likviditet vil oftest ha høy utnyttelsesgrad av kassekreditten, mens de med god til enhver tid sørger for å ha en størst mulig uutnyttet del som likviditetsreserve.

Soliditet

Egenkapitalprosent
Kort sagt utgjør dette prosenttallet bedriftens evne til å overleve vanskelige tider, ved at det gir et relativt uttrykk for bufferen man har for å stå imot med før kreditorene begynner å tape penger.

Selvfinansieringsevnen
En av de aller viktigste finansieringskildene, og denne gir et uttrykk for hvor mye som grovt sett skapes av tilførsel av likvide midler gjennom driften. I prinsippet tilsvarer selvfinansieringsevnen årets overskudd etter skatt, men resultatet kan også påvirkes av kostnader uten betalingsforpliktelse, f.eks. avskrivninger, og dette må det korrigeres for.

Effektivitet på personalsiden

Disse nøkkeltallene forsøker å si noe om produktivitet og effektivitet hos de ansatte, men det er vanskelig å skulle analysere dette kun basert på årsregnskapsdata. Noen kan likevel brukes:

Lønnskostnader i prosent av driftsinntektene
En økning i denne prosenten viser at man ikke har klart å ta høyere lønninger igjen på prisene, eller at man ikke har klart å effektivisere personalbruken i samme grad som omsetningsendringen burde tilsi.

Salg/driftsinntekter per årsverk
Om omsetningen per ansatt går ned, uansett om det er varehandel eller f.eks. konsulentvirksomhet, kan det være et tegn på at man må vurdere personalreduksjon.

Er nøkkeltallsanalyser til å stole på?

Slike analyser gir sjelden et svar det kan settes to streker under, og begrensningen ligger blant annet i mulige mangler og unøyaktighet i dataene hentet fra resultat- og balanseoppstillingene.

I tillegg vil eksterne faktorer påvirke vurderingen av om nøkkeltallene går i positiv eller negativ retning. Eksempler er rentenivå, kjøpekraft og andre etterspørselsforhold, samt endret konkurranseintensitet i bransjene en opererer i.

Man skal derfor være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner på bakgrunn av nøkkeltallsberegninger isolert sett.

De må alltid sees i sammenheng med bakgrunnsdata og en totalvurdering av situasjonen, og spesielt usikkert blir det hvis man foretar direkte sammenligning med konkurrenter.

Likevel gir økonomiske utregninger av denne typen alltid nyttig informasjon, særlig når det kommer til utviklingstendenser i egen bedrift over tid. Det gir indikasjoner på hvilke områder som har forbedringspotensiale, og er derfor et viktig beslutningsverktøy.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar