Når inntekten ikke strekker til

dagpengerHvis omsetningen svikter eller kostnadene blir for høye, og du ikke lengre kan leve av firmaet – hva da?

Det vil alltid være økonomisk usikkerhet forbundet med å starte opp og skulle leve av egen bedrift. Ordinære lønnsmottakere får dagpenger om de mister jobben eller blir permittert.

Men hvilke trygderettigheter har de som driver egen virksomhet når og hvis næringsgrunnlaget forsvinner?

Svaret er beklageligvis veldig få. Men det kommer likevel an på hvilken selskapsform du benytter, i tillegg til en rekke andre faktorer.

Nils Lavik for jithomassen.no

Man må være lønnsmottaker for å få dagpenger

Reglene om dagpenger ligger under folketrygdlovens kapittel 4. Hovedkravet for dagpengerettigheter er at du har redusert eller tapt inntekt på grunn av arbeidsløshet, og at arbeidstiden er redusert med minst 50 prosent. Dette høres jo i utgangspunktet greit ut, men aberet er at man må ha vært arbeidstaker – altså lønnsmottaker – for at reglene skal gjelde.

Selvstendig næringsdrivende

Hvis du utelukkende har hatt næringsinntekt de siste tre årene men kommer i en situasjon der du ikke kan drive lønnsomt lengre, så har du ikke rett på dagpenger hos Nav. Årsaken er at du med eget selskap ikke opparbeider deg dagpengerettigheter, blant annet fordi du ikke mottar lønn eller betaler arbeidsgiveravgift. «Lønnen» er overskuddet i selskapet, som du disponerer helt fritt.

I slike situasjoner er den eneste løsningen å søke jobb, eventuelt kombinert med å motta sosialstøtte fra Nav i en overgangsperiode.

Ansatt i eget AS

Er du ansatt i eget AS er du definert som arbeidstaker, og får dagpengerettigheter dersom du fyller de øvrige vilkårene i folketrygdloven. To av disse kravene er knyttet til minsteinntekt: Du må det siste året før søknadstidspunktet ha hatt brutto arbeidsinntekt som minst tilsvarer 1,5 G, eller de siste tre årene tilsammen ha hatt bruttoinntekt på minst 3 G. (G står for «grunnbeløp», er en måleenhet NAV bruker for å beregne pensjoner og stønader, og fra og med 1. mai 2019 utgjør 1 G 99 858 kroner).

Du må dessuten være reell arbeidssøker i form av å melde deg arbeidsledig hos Nav, skrive meldekort og ellers gjøre det Nav måtte kreve av deg i forbindelse med jobbsøkingsaktivitet eller oppfølgende tiltak som øker sjansene for å komme i lønnet arbeid igjen.

Halvt selvstendig, halvt ansatt

Mange selvstendig næringsdrivende kombinerer egen virksomhet med deltidsarbeid som vanlig lønnsmottaker.

Hvis man mister deltidsjobben og ellers fyller vilkårene for å kunne motta dagpenger, vil den bortfalte arbeidsinntekten danne grunnlag for dagpengebeløpet du har rett på.

Inntekter fra firmaet ditt har ingen relevans her, selv om du også skulle miste oppdrag – det er kun lønnsinntekten som gjelder.

Også i en slik situasjon må du være reell arbeidssøker og melde deg arbeidsledig. Det er svært viktig med god og tett dialog med Nav her, for slik å unngå misforståelser og potensiell mistenksomhet fra deres side. På meldekortene skal du nemlig føre opp tiden du bruker på næringsvirksomhet (timeantall), hvorpå Nav deretter beregner det korrekte månedlige dagpengebeløpet du har rett på.

Systemet er tillitsbasert, og du vil absolutt ikke komme i en regressituasjon ved at Nav krever tilbakebetaling fordi det viser seg at du har fått utbetalt for mye.

Frilansere

Frilansjobbende anses av myndighetene som «ikke-ansatte lønnstakere», og dermed blir kravet om å være arbeidstaker oppfylt.

Oppfyller man i tillegg de andre vilkårene som folketrygdloven krever, så har man rett på dagpenger ved arbeidsløshet.

Mange frilansere rapporterer likevel om til dels store problemer i kontakten med Nav, som ikke innser at også folk som har valgt denne arbeidsmåten kan oppleve redusert oppdragsmengde slik at de reelt sett er arbeidsledige i perioder.

Husk derfor god dokumentasjon på at du rett og slett ikke har tilstrekkelig mange oppdrag til at du kan leve av jobben, og ikke la dem overkjøre deg.

Sin egen lykkes smed

Som enkeltpersonforetak tar ikke staten ansvar for deg hvis du ikke lengre genererer nok omsetning til å leve av næringsvirksomheten. Man kan redusere risikoen noe ved å deltidsjobbe ved siden av, men dette er ikke en optimal løsning for de fleste gründere som brenner for egne idéer og prosjekter.

Den desidert beste strategien for å sikre seg så godt som mulig mot faren for fremtidige fallende markeder og redusert arbeids- og oppdragsmengde, er å starte aksjeselskap – eller å omdanne enkeltpersonforetaket til AS.

Da kan du ansette deg selv, og vil da få de samme fordelene som vanlige lønnsmottakere i form av sosial sikkerhet og trygderettigheter.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar