Korona og kontraktforpliktelser

koronakompensasjonTiltak, restriksjoner og karanteneregler kan påvirke inngåtte kontrakter på ulike måter. Gjelder fremdeles alle skriftlige og muntlige avtaler i kjølvannet av Covid-19?

De fleste foretak har vært eller kan komme i situasjoner der avtaler kan bli brutt grunnet korona. F.eks. at man får problemer med å ferdigstille arbeid i henhold til kontrakt fordi deler av arbeidsstokken er permittert. Eller en bedrift som på grunn av etterspørselsreduksjon ikke lengre trenger varer eller tjenester fra en leverandør, og vil si opp avtalen til tross for at den varer et år til.

Nils Lavik for jithomassen.no

Hovedregel: Avtaler skal respekteres

Ekstraordinære hendelser som dette fører til endel forvirring også hva avtaler og kontrakter angår, og ekspertrådene er noe uklare. Hovedregelen i norsk rett er at avtaler skal overholdes, uavhengig av ytre omstendigheter. Dette betyr at ulike parter må oppfylle sine forpliktelser. Klarer de ikke det, vil den som bryter avtalen kunne holdes ansvarlig for misligholdet og mulige tap motparten blir påført. Her kan du lese mer om kontrakter og avtaler.

Likevel kan det oppstå situasjoner der koronakrisen er direkte årsak til avtalebruddet, f.eks. på grunn av tiltak og restriksjoner fra myndighetenes side. I så fall kan det synes urimelig at én part skal bære hele ansvaret alene.

Unntak fra hovedregelen

I slike tilfeller vil «force majeure»-prinsippet kunne komme til gyldighet, som innebærer ansvarsfrihet hvis misligholdet er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter utenfor partenes kontroll. Dette prinsippet har blitt integrert i en rekke kontraktslover, f.eks. kjøpsloven og håndtverkertjenesteloven. Det er høy terskel for å gjøre unntak fra hovedregelen om at avtaler skal respekteres, men hvis en av partene skal påberope seg ansvarsfrihet i henhold til force majeure må tre forhold være oppfylt:

1: Force Majeure

En «force majeure-begivenhet». Eksempelvis streik, terror, naturkatastrofe – eller en global pandemi som korona.

2: Uforutsigbar

Begivenheten må være av en slik art at ingen – innen rimelighetens grenser – kunne ha sett den komme da kontrakten ble inngått. (I dag er f.eks. pandemien kjent og utbredt, og nye avtaler må hensynta risikosituasjonen knyttet til viruset.)

3: Uunngåelig

Hindringen/krisen må ikke kunne «unngås eller overvinnes». I forbindelse med korona innebærer dette at det ikke automatisk vil være et force majeure-tilfelle. Eventuelt grunnlag for kontraktbrudd vil avhenge av en konkret tolkning av selve kontrakten og de ytre omstendighetene som har oppstått, f.eks. myndighetenes tiltak og restriksjoner og konvekvensen for bransjen akkurat din bedrift opererer i.

Usikker situasjon

Situasjonen nå og fremover er kaotisk, og i moderne tid er dette området upløyd mark i Norge. De juridiske utfordringene i kjølvannet av epidemien vil bli mange og sammensatte i årene fremover.

Det beste rådet fra både advokatbransjen og myndigheter er derfor så raskt som mulig å gå i dialog med kontraktspartene dine, for på den måten å finne løsninger som begge parter kan si seg rimelig fornøyd med – uten at det blir en konflikt som må løses i rettsapparatet.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar