Forsikringer – hvilke må du ha og hvilke bør du ha?

ForsikringerFor enkeltpersonforetak (med ansatte) og småbedrifter er noen forsikringer obligatoriske, mens de fleste er frivillige. Her er tips til hva som kan være lurt å ta med i vurderingen når en selv, medarbeidere og bedriften skal forsikres.

Nils Lavik for jithomassen.no

Lovpålagte forsikringer

Noen forsikringer er pålagt å ha ved lov for visse typer bedrifter. Da har man ikke noe valg enn å tegne disse dersom man oppfyller vilkårene. De mest vanlige er yrkesskadeforsikring og obligatorisk tjenestepensjon.

Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere må tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, og dette gjelder uavhengig av hvor mange man har i sin tjeneste – et enkeltpersonforetak med én sommerhjelp vil også komme innunder kravet. Forsikringen, som tegnes hos et privat forsikringsselskap, skal gi erstatning for skader og sykdom påført i forbindelse med jobb.

De som etter folketrygdloven om yrkesskade eller folketrygdloven om yrkessykdommer som sidestilles med yrkesskade skal forsikres er:

 • Alle arbeidstakere
 • Personer på arbeidsmarkedstiltak
 • Utplasserte skoleelever
 • Ulønnet arbeid for bedrifter

Disse er unntatt forsikringskravet:

 • Arbeidsgiver (selvstendig næringsdrivende)
 • Ulønnet arbeid for privatpersoner eller private organisasjoner
 • Enkeltstående arbeidsoppdrag for private
 • Arbeid mindre enn 10 timer per uke for private

Yrkesskadeforsikringen skal blant annet dekke:

 • Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade)
 • Sykdom som etter folketrygdloven likestilles med yrkesskade
 • Skade og sykdom som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser
 • Erstatning som følge av tap av arbeidsevne og inntekt
 • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall
 • Utbetaling til barn ved dødsfall
 • Begravelsesutgifter

Bedriften får skattefradrag for kostnadene, og det er ikke arbeidsgiveravgift på yrkesskadeforsikring.

Ulike selskap har forskjellige betingelser utover de lovpålagte, og det kan være smart å sjekke litt rundt før du velger.

Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er også lovpålagt, dersom man oppfyller ett av følgende vilkår:

 • Minst to arbeidstakere som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling.
 • Minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, og som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
 • Arbeidstakere som har arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Selv om dette ikke er en forsikring per definisjon, så handler det om å sikre tryggheten til de ansatte. Forsikringsselskaper tilbyr innskuddsbasert tjenestepensjon, der arbeidsgiver setter av en viss prosent (minimum 2%) av de ansattes lønn hvert år.

Bransjeavhengige forsikringer

I tillegg til obligatorisk yrkesskadeforsikring og OTP, så kan det – avhengig av bransje –være spesifikke forsikringskrav. Ta derfor kontakt med en bransjeorganisasjon eller Arbeidstilsynet for mer informasjon om hva som gjelder for akkurat din virksomhet.

Frivillig forsikring

Som supplement til lovpålagt forsikring finnes det en rekke frivillige som kan være aktuelle avhengig av behov, f.eks. eiendomsforsikring, ansvarsforsikring, transportforsikring eller forsikring mot datakriminalitet. Kontakt ulike selskaper og be om tilbud.

En frivillig forsikringskategori bedriftseiere- og ledere bør sjekke ekstra nøye, er de som har med sykepenger å gjøre.

Disse er det Nav som tilbyr, og de retter seg mot ulike målgrupper:

Forsikring for selvstendig næringsdrivende

Har du som selvstendig ikke forsikring, har du ikke rett til sykepenger før den 17. sykefraværsdagen. Nav har ulike forsikringsalternativer, og premiegrunnlaget er gjennomsnittlig næringsinntekt de tre siste årene. Hvis virksomheten din er ferskere enn tre år, vil de beregne premien ut fra det du har hatt av næringsinntekt siden oppstarten, i tillegg til forventet fremtidig inntekt (husk å legge ved grunnlagsdokumentasjon). Mer informasjon og søknadsskjemaer her.

Forsikring for frilansere

Heller ikke frilansere har rett til sykepenger med 100% dekning før etter dag 17. av sykeperioden. NAVs forsikringsregler- og betingelser avviker noe fra selvstendig næringsdrivende, og mer informasjon finner du her.

Frivillig yrkesskadetrygd

Den obligatoriske yrkesskadeforsikringen arbeidsgivere må tegne for ansatte, gjelder ikke selvstendig næringsdrivende og frilansere. Disse må tegne en frivillig, og årlig premie er 0,4% av forventet årsinntekt (mai 2019). Mer informasjon hos NAV.

Forsikring for småbedrifter

Mange småbedriftseiere- og ledere er ikke klar over det, men det er (på visse betingelser) mulig å forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Med denne forsikringen kan arbeidsgiver kreve refusjon for opptil 13 av de 16 første dagene av sykepengene til ansatte, altså at man bare betaler for tre dager hvis ansatte blir syke. Varer sykemeldingen lengre enn 16 dager, tar som kjent folketrygden over.

Hos NAV finner du mer informasjon om vilkår som må oppfylles, tidsfrister og priser.

Gode råd i forsikringsjungelen

Forsikringsjungelen kan være uoversiktlig å orientere seg i, og spesielt bransjespesifikke forsikringer man bør ha er ofte forbundet med usikkerhet.

Altinn gir gode generelle råd og konkret, praktisk veiledning når det kommer til forsikringsspørsmål, og kan nås på telefonnummer 800 33 840.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar