Brukerveiledning for aksjeselskap og enkeltpersonforetak: Rapporter

Regnearket genererer automatisk rapporter basert på det som er registrert i de andre arkfanene. Du skal ikke registrere noe i denne arkfanen.

Her ser du eksempler på de ulike rapportene.

Resultatregnskap

Dette er en resultatrapport som summerer inntekter og kostnader og viser om virksomheten går med overskudd eller underskudd. Dette er tall som hentes direkte fra INNTEKTER- og KOSTNADER-arkfanene (+ eventuelt DIVERSE-arkfanen).

 

 

Balanseregnskap

En balanserapport viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Denne rapporten er stilt opp omtrent på samme måte som BALANSE-arkfanen, men henter bare utgående balanse tallene.

 

Resultatrapporten og balanserapporten danner et godt grunnlag for å fylle ut selvangivelsen.

Saldobalanse

Rapporten saldobalanse er en oppstilling over alle regnskapskontoer og saldo på disse. En saldobalanse gir et godt oversiktsbilde over hva som foregår i virksomheten.