Brukerveiledning for aksjeselskap og enkeltpersonforetak: Inntekter

INNTEKTER-arkfanen er delt opp i et øvre skjermbilde som viser en summering av registrerte inntekter, samt et grått felt hvor inntektenes motposter fremkommer og kontrollsummeres. Grunnlaget for tallene som viser her, er registreringen av inntekter som gjøres i nedre del av arkfanen.

 

Summering av inntekter

Det første bildet du møter er en summering av din virksomhets inntekter hittil i år. Disse tallene fremkommer basert på det du registrerer lenger nede i denne arkfanen. Merk at hver inntektskonto har sin egen mva-kode og disse er faste, det vil si at du ikke kan føre en annen type mva-inntekt enn det som kontoen viser. Har du eksempelvis ordinært salg med 25% mva, må du registrere disse inntektene på konto 3000. Har du salgsinntekt fritatt for mva skal du bruke konto 3100, osv. Det er ikke mulig å endre mva prosent på de ulike kontoene da disse er knyttet til mva-rapporten som genereres.

 

Legger du merke til at konto 3200 har grønn bakgrunn?

Det betyr at du kan endre kontonavn og nummer på denne kontoen dersom du har behov for det, men endringen kan bare gjøres til en annen type konto som også er utenfor mva-loven. 

 

Kontroll og spesifikasjon av fordringer

Under summeringen av inntekter finner du et grått felt som viser hvilken type inntekter det er snakk om. Det kan være kundefordringer (faktura), kontantsalg (kasse) eller bank. Dette feltet har også spesifisert skyldig mva basert på registreringene som er gjort. Feltet fungerer som en kontrollmekanisme for å se at det blir registrert like mye fordringer som det blir registrert inntekter, kontrollsum skal være 0, og hver enkelt arkfane har en kontrollsum lik denne, som er oppsummert i OVERSIKT-arkfanen.

 

Registrering av inntekter

Du må scrolle deg litt ned i arkfanen for å registrere inntekter og det er nå selve regnskapsjobben begynner. Gøy!

 

 

Når du registrerer salget ditt trenger du en bilagsdato, kundenavn/tekst, TYPE, konto og beløp. Inntektskonto velger du fra kontoene som du finner i øverst i arkfanen, og husk at du må velge en av de kontoen som står der, hvis ikke blir ikke registreringen summert noe sted, og du vil få en feilsummering. Du må velge mellom tre ulike TYPER salg, valgene er «Faktura», «Kontant» eller «Bank». Velger du faktura vil salget registreres som en kundefordring på konto 1500 – Kundefordringer i balansen. Velger du kontant vil salget registreres inn på konto 1900 – Kasse. Og velger du bank, vil salget registreres inn på konto 1920 – Bank i arkfanen for BALANSE.

Hvert enkelt salg har et eget bilagsnummer som starter med 1 og deretter går løpende oppover. Du kan endre første nummer til noe annet dersom du ønsker det, og resten vil følge automatisk. Det kan være praktisk dersom du for eksempel henter faktura fra et fakturasystem og vil at fakturanummer skal være i samme nummerserie.

I beløpsfeltet legger du inn bruttobeløp. Det vil si at dersom du sender ut en faktura på 150.000, hvorav 30.000 er merverdiavgift, så skal du legge inn 150.000 i dette feltet, slik som vist på testfaktura 1 i eksempelbildet. Da regnes mva-beløpet ut automatisk og 30.000 vil gå mot mva konto og vises i mva-rapporten. Nettobeløpet på 120.000 vil registeres som din inntekt på inntektskonto 3000.

De ulike testposteringene viser et eksempel for hvert type salg, slik at du skal se hvordan det henger sammen. Testposteringen skal slettes før du starter på ditt eget regnskap.

 

 

Sidemeny brukerveiledningen

INNLEDNING – INNHOLD – OVERSIKT –INNTEKTER – KOSTNADER – BALANSE – DIVERSE – RAPPORTER – MVA – TILLEGG – IMPORT MVA