Brukerveiledning for aksjeselskap og enkeltpersonforetak: Balanse

 

I BALANSE-arkfanen vil du se motpostene av posteringene du har gjort i de andre arkfanene. Her viser kundefordringer fra INNTEKTER og leverandørgjeld fra KOSTNADER. Her kan du registrere inn- og utbetalinger fra bank. Det er også her du skal registrere (eventuell) inngående balanse fra tidligere regnskapsår, samt avslutte regnskapet for inneværende regnskapsår.  

BALANSE-arkfanen “samler” altså opp registreringene generert fra arkfanene for inntekter, kostnader og diverse. Her finner du virksomhetens eiendeler: bank, kasse, kundefordringer og eventuelt inventar eller andre fordringer. Her finner du også virksomhetens gjeld:  lån, skyldige offentlige avgifter, leverandørgjeld, eller andre typer gjeld, og ikke minst, virksomhetens egenkapital.

Trenger du nye balansekontoer?

Som i de andre arkfanene kan du endre alle kontoer med grønn bakgrunn til det du måtte ha behov for. Det vil si at det åpnes opp for en del nye kontoer for eiendeler og to nye kontoer for gjeld og egenkapital. Endringer gjøres ved å skrive over i de grønne feltene.

Registrering av inngående balanse

Balanse arkfanen starter med en registrering av inngående balanse, og det kan være greit å si litt om denne først. Dette er ikke noe alle vil ha behov for. Dersom du er en nystartet virksomhet, vil du ikke ha noen inngående balanse, da setter du disse tallene til null før du begynner. Du finner den inngående balansen i de grønne feltene til venstre for kontoene.

Merk at balansetallene under eiendeler står med positivt fortegn (+) mens gjeld og egenkapital har negativt fortegn (-). Merk også at inngående balanse skal gå i null, akkurat som utgående balanse.

Har du helt enkle forhold og for eksempel bare bankinnskudd i din balanse, vil du registrere bankinnskudd under eiendeler med (+) saldo på bank pr. 01.01. i regnskapsåret og tilsvarende beløp på gjeld og egenkapital på konto for egenkapital med motsatt (-) fortegn. I denne sammenheng betyr ikke fortegnene pluss og minus, men debet og kredit, selv om det gir en viss mening at bankinnskudd står med pluss og gjeld står med minus, behold gjerne den tanken dersom den hjelper deg å skille debet (+) og kredit (-).

Balansen er todelt, du har eiendeler på den ene siden og gjeld og egenkapital på den andre siden.

Årets transaksjoner

Foruten tall fra inngående balanse, har vi også tall fra de andre arkfanene. Feltet som er grået ut som heter «Inntekter/kostnader/Diverse» viser hva som hentes fra disse arkfanene, her ser du for eksempel at kundefordringene fra inntekter arkfanen på kroner 253 500 kroner er med (om du sjekker vil du se at dette er det samme tallet som står på kundefordringer i det grå feltet på INNTEKTER-arkfanen). Du ser videre at sum kundefordringer er null på utgående balanse, det vil si at alle disse har blitt betalt gjennom året (årsaken til dette er postering i Bilag nummer 3 i eksempelposteringene du ser under).

Den grå kolonnen «Transaksjoner» er alle registreringene i BALANSE-arkfanen, som sammen med tallene fra de andre kolonnene blir den utgående balansen i ytterste kolonne.

På oppgjørskonto for merverdiavgift, konto 2740, kan man for eksempel se at man hadde 4500 kroner i skyldig merverdiavgift fra året før, man ser at «inntekter/kostnader» transaksjonene at man får 9731,29 kroner i skyldig merverdiavgift for det som er registrert dette året, og man kan se av «Transaksjoner» at 4500 kroner er registrert som oppgjort i punkt 3. Skjønner du denne logikken vil du ha gode forutsetninger for å bruke denne arkfanen på en god måte. Riktig egenkapital beregnes av seg selv på bakgrunn av registrerte opplysninger.

I balansen kan man ikke føre inntekter eller kostnader, eller transaksjoner med kode for merverdiavgift. Man kan imidlertid registrere selve betalingen av merverdiavgift, som vil være en redusering av skyldig mva på konto 2740 og en kreditering av bank på konto 1920.

Registreringer i balansen

Registreringsbildet i BALANSE-arkfanen er litt annerledes enn de for Inntekter og Kostnader (og tilsvarende det som er i DIVERSE-arkfanen). Her finner du ingen mva-koder, så registreringer med mva kan ikke gjøres her (forutenom selve mva-betalingen/tilbakebetalingen). Her har du ikke «type» bilag, men du må isteden registrere konto både for debet og kredit. Men om du ser på valg av «type» bilag du har gjort tidligere, så ser du at det er omtrent det samme som du har gjort allerede, bare at du hittil har brukt en tekstkode istedenfor selve regnskapskontoen med tallkode.

Studer eksempelposteringene og se om du skjønner logikken, og hvordan de påvirker kontoene ovenfor:

 

 

Skal du for eksempel registrere at du har betalt en leverandør-faktura, føres dette debet konto 2400 og kredit konto 1920, slik som eksempelpostering 4 viser.

Om du får betaling fra en kunde og penger inn i bank vil posteringen være debet konto 1920 kredit konto 1500 slik du ser i eksempelpostering 1 og 3.

Dersom du lærer hvordan dette posteringsbildet fungerer, vil du se at det er veldig fleksibelt og at du kan gjøre alt som er nødvendig på denne måten. Merk deg likevel at du ikke kan registrere verken inntekter eller kostnader i dette bildet, her kan du bare benytte deg av balansekontoer.

Om du synes debet og kredit posteringer høres vanskelig ut burde du sette deg litt inn i hva debet og kredit er for noe, for eksempel ved å lese om dette på jithomassen.no.

Fordeling av årsresultat

Denne arkfanen har også et felt for å enkelt fordele årsresultatet (gjelder AS).

 

I feltet for “Årsresultat” viser årets overskudd/underskudd automatisk, deretter er det opp til deg å fordele dette slik du finner det riktig. I mange tilfeller vil det være nok med overføring til annen egenkapital og skatt, men du kan også velge å ta ut noe i utbytte.

Enkeltpersonforetak?

Regnearket for enkeltpersonforetak har ikke denne funksjonen, der går hele årsresultatet automatisk til konto for egenkapital, fordi man ikke har noe annet valg. Det er enklere regnskapsmessig. En annen forskjell i forhold til bildene i denne arkfanen er at din privatkonto heter 2079 Privatuttak istedenfor 2915 Gjeld til eier.

 

 

Sidemeny brukerveiledningen

INNLEDNING – INNHOLD – OVERSIKT – INNTEKTER – KOSTNADER – BALANSE – DIVERSE – RAPPORTER – MVA – TILLEGG – IMPORT MVA