Balanse og resultat

laerebalanseogresultat

Et regnskap er delt opp i to deler. Balanseregnskapet viser virksomhetens eiendeler og hvordan disse er finansiert. Resultatregnskapet viser om driften går med overskudd eller underskudd.

 

For å kunne lese et regnskap er det viktig å vite hvordan det er bygd opp og hva de ulike delene representerer. Balanseregnskapet er noe ganske annet enn resultatregnskapet og forteller to forskjellige historier. For enkeltmannsforetak, og spesielt de minste uten særlig mye eiendeler, er resultatregnskapet det viktigste. Har man derimot en del eiendeler, og spesielt dersom man driver et aksjeselskap, er imidlertid balanseregnskapet vel så viktig å holde styr på. Det vil uansett være nyttig å forstå begge deler slik at man skjønner helheten i et regnskap.

 

Balanseregnskap

Balanseregnskapet er en oppstilling av virksomhetens eiendeler på den ene siden og hvordan disse er finanisiert på den andre siden. Eiendeler kan være kontanter, bankinnskudd, kundefordringer, maskiner, inventar, varebeholdning, kjøretøy, lokaler eller lignende. I kontoplanen finner man disse på kontoene 1000 – 1999.  Dette utgjør debetsiden av et balanseregnskap og viser en total oversikt over virksomhetens eiendeler og hvor mye de er verdt.

balanseregnskap

Kreditsiden i balansen viser hvordan eiendelene er finansiert. Det kan være gjennom egne midler (egenkapital) eller gjennom lån i banken eller andre steder. Kontoene 2000 – 2999 utgjør kreditsiden i et balanseregnskap og består av egenkapital, privatkonto, leverandørgjeld, kortsiktig gjeld, skyldig offentlige avgifter, lån i bank og lignende. Summerer man kreditsiden i balansen, skal summen være den samme som summen av debetsiden når man gjør opp regnskapsåret.

Løpende gjennom året vil det være en forskjell på debet og kreditsiden i balansen, som er virksomhetens overskudd/underskudd.

XCELLO
Leter du etter en lærerik, effektiv og brukervennlig måte å gjøre regnskapet selv på? Da bør du teste XCELLO.
Mer info

Resultatregnskap 

Resultatregnskapet er en oppstilling av virksomhetens inntekter på den ene siden, og kostnader forbundet med driften på den andre siden. Inntekter føres til kredit i resultatregnskapet, mens kostnader føres til debet. Inntekter kan være alt fra ordinære salgsinntekter til offentlige tilskudd eller gevinster, for eksempel ved salg av aksjer eller eiendeler. Kontoene 3000 – 3999 utgjør inntektssiden av et resultatregnskap. Rente- og finansinntekter føres dog på konto 8000-8100 et sted.

resultatregnskap

Kostnadene i et resultatregnskap er alt fra varekostnad, personal, utstyr og inventar, driftsmaterialer, kontorkostnader, reise, bildrift eller annet. Kort fortalt skal det være en konto for alle tenkelige kostnader relatert til driften av virksomheten, og om kontoen ikke eksisterer så kan man opprette den eller benytte seg av konto 7790 – Andre Driftskostnader. Mer om de ulike kontogruppene for kostnader finner du i artikkelen om kontoplanen.

 

Årsavslutning

Resultatregnskapet skal alltid avsluttes ved regnskapsårets slutt, da overfører man et eventuelt overskudd til balanseregnskapet, hvor det styrker egenkapitalen. Ved underskudd skjer det motsatte. Balanseregnskapet følger med videre inn i neste regnskapsår, mens man begynner på et nytt resultatregnskap.

 

Regnskap med regneark

De enkle eksemplene i denne artikkelen er satt opp i et regneark. Og nettopp den unike læringseffekten man får av å gjøre regnskap i rengeark er en av fem fordeler med å gjøre regnskapet selv i regneark.

 

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar