Årsregnskapet

Årsregnskap-1Alle regnskapspliktige virksomheter skal utarbeide årsregnskap, årsberetning og noter. Dette skal sendes til Regnskapsregisteret i Brønnøysund, som gjør informasjonen offentlig tilgjengelig, dette innebærer at regnskapstallene blir søkbare for andre.

Regnskapsplikt

Det er altså regnskapsplikten som avgjør om man skal levere årsregnskap eller ikke. Alle aksjeselskaper (AS og ASA) har regnskapsplikt, det samme har utenlandsk foretak (NUF) som er skattepliktige i Norge. Enkeltpersonforetak (ENK) er ikke regnskapspliktige, med mindre man har eiendeler som overstiger en verdi av 20 millioner kroner eller  sysselsetter over 20 årsverk. Ansvarlige selskaper (ANS/DA) kan være regnskapspliktig i enkelte tilfeller, som du kan lese mer om på denne linken, her finner du også informasjon om øvrige organisasjonsformer.

Årsregnskapet

Årsregnskapet er en oppstilling av regnskapstallene, sortert i forhåndsdefinerte kategorier. Denne rapporten skal leveres sammen med årsberetning og noter. Årsregnskapet består av to oppstillinger, som er balanse og resultat. Balansen viser selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital. Resultatregnskapet er en summering av inntekter og kostnader som viser selskapets årsresultat. Det er mulig å lage et årsregnskap så snart man har avsluttet regnskapsåret og årsregnskapet inneholder de samme tallene som du finner i regnskapsprogrammet du benytter og i ligningspapirene som er sendt inn. Forskjellen er at oppstillingen er litt annerledes.

Her er et eksempel på resultatregnskapet i et årsregnskap:

årsregnskap

Årsberetningen

Årsberetningen er et av vedleggene til årsregnskapet, og skal inneholde en kort redegjørelse for selskapets økonomiske situasjon. Den skal gi en rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling. I tillegg skal den blant annet inneholde opplysninger om virksomhetens art, hvor den drives, arbeidsmiljø, likestilling, med mer.

Både årsberetning og årsregnskapet skal signeres/godkjennes av styret.

Her er et eksempel på noe av teksten i en årsberetning:

Virksomhetens art
EKSEMPELSELSKAP AS holder til i Ytre Kvernbekk og driver med sveis, slip og salg av felg og felgrelatert metall. 

Resultatutvikling og stilling
I 2015 hadde virksomheten et overskudd på kr. 214 609 mot et underskudd på kr. 45 624 i 2014. Egenkapital andelen er på 48 %. pr. 31.12.2015. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde over selskapets resultat, stilling og finansielle utvikling.

Fortsatt drift
Styret mener virksomheten er inne i en positiv utvikling og at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

….. og så videre. Man skal også opplyse om arbeidsmiljø, antall ansatte, antall kvinner og menn (ansatte og i styret), likestilling, samt om virksomheten forurenser det ytre miljø.

Noter

Noter skal også utarbeides og fungerer som et vedlegg til årsberetning og årsregnskapet. Notene inneholder nødvendige tilleggsopplysninger til årsregnskapet. Noen opplysninger er obligatoriske, slik som antall aksjer og aksjeeiere, antall ansatte og ytelser til ledende personer, samt revisor og anvendte regnskapsprinsipper. Man er også pliktig å opplyse om eventuelle lån til eiere/ledende personer. Andre noteopplysninger er avhengig av virksomheten og kan for eksempel  være opplysninger om anleggsmidler og avskrivninger, skattekostnad eller spesifikasjon av lån og fordringer.

Hvilke noter som er obligatoriske eller ikke avhenger også av størrelsen på virksomheten, men det ligger en generell opplysningsplikt til grunn som heter at man skal gi de “opplysninger som er nødvendige for å gi et rettvisende bilde av virksomhetens stilling og resultat”. Denne vurderingen ligger hos selskapet, eventuelt revisor. En nærmere beskrivelse av notekrav kommer sannsynligvis i et eget innlegg senere.

Leveringsfrist

Leveringsfrist for årsregnskapet, årsberetning og noter er 31. juli påfølgende år. Altså skal årsregnskapet for 2015 leveres 31. juli 2016.

Levering

Levering skjer, som alt annet i disse dager, på Altinn. Skjemaet heter RR-0002 – Årsregnskap og du finner det her. Selve årsregnskapet skal fylles ut på Altinn, mens årsberetning og noter sendes inn som vedlegg.

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar